[1]
Savelyev, V. and Povtoreva, S. 2011. The Last Conference of M. Vernikov in Lviv and Ternopil regiones. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 10, 1-2 (Dec. 2011).