[1]
Shevchenko., V. 2007. The Philosophy of Education in Ancient Ukraine. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 6, 1 (Dec. 2007).