[1]
Dobronravova, I. 2006. Фундаментальна наука - фундаментальна освіта. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 5, 3 (Dec. 2006).