[1]
Budanov, V. 2006. Methodology and Principles of Synergetics. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 3, 1 (Apr. 2006).