Друк

Гуменюк Анна Миколаївна

Gumenjuk

Кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Коло наукових інтересів: філософія освіти, філософська антропологія.

Список наукових праць:

1. Вплив інтеграційних освітніх процесів на становлення нелінійного мислення особистості // Нова парадигма: журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Випуск 65. – Ч. 1. – С. 287-293.
2. Становлення нелінійного мислення вчителя в умовах переходу до постнекласичної освіти // Філософські науки: збірник наукових праць. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – Випуск 2. – С. 192-199.
3. Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. – Випуск 34. – С. 221-229.
4. Мета вітчизняної освіти в контексті синергетичного підходу // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ, 2008. – Випуск 17. – С. 155-160.
5. Нелінійність як один з методологічних орієнтирів сучасної освітньої парадигми // Філософські науки: збірник наукових праць. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2010. – Випуск 1(2). – С. 203-209.
6. Гуманістичний потенціал синергетичної теорії в умовах інноваційної перебудови національної освіти // Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (11 жовтня 2007 р.). – Хмельницький: ХГПА, 2007. – С. 252-255.
7. Антропологічний поворот в освіті постсучасності// Філософія освіти: науковий часопис, 2012.- 1-2(11). – С. 165-174.

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net