Друк

Горбунова Людмила Степанівна

Gorbunova

Доктор філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
Головний редактор наукового часопису «Філософія освіти. Philosophy of Education», віце-президент Українського товариства філософії освіти.
Учений секретар Українського синергетичного товариства,
член Центру Берталанфі з системних досліджень (BCSSS, Австрія),
член Центрально-европейського товариства філософії освіти (CEUPES),
член Товариства філософської педагогіки ім. Б.Ф.Трентовського (Польща).

В рамках міжнародної діяльності
брала участь у ХV Міжнародному форумі „Освіта 2007”, м. Афіни, Греція, у березні 2007 р.; у XVІ Міжнародному форумі „Gulf Education”, м. Дубай, ОАЕ, у квітні 2007 р.; у Міжнародних професійних форумах „Освіта WORLDDIDAC 2007” та „Освіта WORLDDIDAC 2009”,  Бернський університет, Швейцарія, червень 2007 р. та 2009 р.; у Двадцятому міжнародному форумі  «Освіта – 2008», що відбувався у Бірмінгемі (Великобританія) у лютому - березні 2008 р., Конгресі ISUD (червень 2016) та інших міжнародних наукових, зокрема філософських, конгресах та конференціях (Франція, Італія, Австрія, Росія).

Коло наукових інтересів: філософія освіти, соціальна філософія, мислення в кризовій культурі, інтелектуальні стратегії університетської освіти (номадизм,  трансдисциплінарність, транскультурність, трансверсальність, посибілізм), синергетика як методологія освітніх досліджень, теорія складності, філософія трансформативного навчання дорослих, освіта для дорослих, трансформативна антропологія.

Опубліковано біля 100 наукових праць, серед яких

Монографія:

 1. Горбунова Л. С. Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія / Л. С. Горбунова. – Суми: Університетська книга, 2015. – 710 с.

 

Колективні монографії:

2. Горбунова Л. С. Постнеклассические практики в условиях «текучей современности» / Л. С. Горбунова // Постнеклассические практики: опыт концептуализации. Коллективная монография / Под общей ред. В.И.Аршинова и О.Н.Астафьевой. – СПб.: Издательский дом «Міръ», 2012. – 536 с. – С. 408–416.

 1. Горбунова Л. С. Философия науки, синергетика образования и новые смыслы в контексте культуры перехода / Добронравова И. С., Горбунова Л. С. // Коллективная монография: Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 592 с. – С. 268–280 (у співавторстві, авторський внесок становить 0.5 д.а.).
 2. Горбунова Л. С. Методологія пізнання в постнекласичному типі раціональності (філософсько-освітній аспект) / Горбунова Л. // Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття : Монографія (Авторський колектив: В. Андрущенко, Л. Горбунова та інші). – К.: Педагогічна думка, 2007. – 352 с. – С. 168–191.
 3. Горбунова Л. С. Складнісне мислення в контексті викликів епохи / Горбунова Л. // Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів [авт. кол.: В.Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л.Горбунова, В.Лутай та ін.] – К.: Педагогічна думка, 2011. – 320 с. – С. 35–49.
 4. Горбунова Л. С. Номадологічна стратегія як методологія якісної освіти / Горбунова Л. // Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір. Колективна монографія. – К.: Педагогічна думка. – 2012. – 218 с. – С. 57–67.
 5. Горбунова Л. С. Трансверсальна раціональність як стратегія університетської освіти / Л. С. Горбунова // Феномен університету в контексті «суспільства знань»: монографія (рукопис). – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2014. – С. 104–133.

Статті у наукових збірниках:

 1. Горбунова Л.С. Комунікативна раціональність як складова гуманітарної освіти / Людмила Горбунова // Гуманітарна освіта України на межі століть. Збірник наукових праць. - Вип.4. – Дрогобич: Відродження. - 2001. - С.63-70.
 2. Горбунова Л.С. Національна освіта і проблеми формування мультикультурного суспільства / Горбунова Л.С. // Етнокультурні аспекти українського державотворення: історія і сучасність. Збірник наукових праць. – Мелітополь. - 2001.- С.27-33.
 3. Горбунова Л.С. Новий тип раціональності: імперативи розвитку національного інтелекту / Горбунова Л. // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: наукові праці. Вип.1. - Київ. - Товариство «Знання» України. - 2001.- С. 111-124.
 4. Горбунова Л.С. Синергетика и философия постмодерна: синхронизмы в становлении новой рациональности / Горбунова Л.С. // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузовський збірник наукових праць. – Одеса. - 2002. - С. 39-43.
 5. Горбунова Л.С. Філософсько-педагогічні медитації у контекстах постмодерну / Горбунова Л.С. // Філософсько-педагогічний дайджест. - Вип.1. - Харків: ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. - 2003. – С. 36-45.
 6. Горбунова Л.С. Смыслы образования в контексте культуры перехода / Л.С.Горбунова // Стратегии динамического развития России: единство самоорганизации и управления. - Том ІІ. - Часть 1. – М.: Изд-во «Проспект». - 2004. – С. 287-292.
 7. Горбунова Л.С. Проблема часу в лімінальному контексті культури / Людмила Горбунова// Культурний контекст соціальної самоорганізації. Cultural Context of Social Self-Organization. Зб. наук. праць. –  ВПЦ «Київський університет». - 2006. - С. 265-277.
 8. Горбунова Л.С. Постнеклассические практики в условиях переходности / Л.С.Горбунова // Постнеклассические практики: определение предметных областей. – М.: МАКС Пресс. - 2008. – С. 194 -197.
 9. Горбунова Л.С. Методологічні засади трансформації вищої освіти в контексті Болонського процесу / Людмила Горбунова // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – В 3-х т. – Київ. - 2006. - Т.1. - С.75-80.

 

Статті у періодичних наукових виданнях:

 1. Горбунова Л. С. Єдність розмаїття та проблеми мультикультурної компетентності для національної освіти / Горбунова Л. // Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ДХПУ, 2001. – Вип. 8. – С. 10–15.
 2. Горбунова Л. С. Предметне поле філософії освіти: крок до визначення / Людмила Горбунова // Вища освіта України. – 2001. – №1. – С. 108–112.
 3. Горбунова Л. С. Комунікативний тип раціональності як світоглядна основа спілкування у сфері туризму / Л. С. Горбунова // Психолого-педагогічні проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців сфери туризму в умовах безперервної освіти. Наукові записки інституту туризму, економіки і права. – Київ: НТЦ Перспектива, 2001. – Т. 1. – С. 63–67.
 4. Горбунова Л. С. Освіта в умовах поліетнічного суспільства / Людмила Горбунова // Вища освіта України. – № 3. – 2002. – С. 8–15.
 5. Горбунова Л. С. Опыт поссибилистского мышления в современном философском дискурсе / Горбунова Л. // Науковий вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія «Філософія». – Харків: ХДПУ, 2002. – Вип. 12. – С. 112–128.
 6. Горбунова Л. Інтеркультурна освіта у проблемному полі ідентичностей / Людмила Горбунова // Вища освіта України. – №1. – 2003. – С. 59–65.
 7. Горбунова Л. Можлива відповідь освіти на виклик after – постмодерну / Людмила Горбунова // Вища освіта України. – № 2. – 2003. – С. 13–19.
 8. Горбунова Л. С. Опыт поссибилистского мышления и возможности его развития в синергетической парадигме / Горбунова Л. С. // Практична філософія. – № 1. – 2003. – С. 63–76.
 9. Горбунова Л. С. Про зміну модальностей філософського мислення / Л. С. Горбунова // Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск №1 «Феномен раціональності». – УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С. 27–36.
 10. Горбунова Л. С. Синергетика і філософія про „якісний” час-простір фундаментального вибору / Горбунова Л. С. // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ООО „Апекс+”. – Вип. 1 (22). – 2005. – С. 16–25.
 11. Горбунова Л. С. Осмислення часу в діалогічній філософії: досвід О. Розенштока-Гюссі / Горбунова Л. С. // Нова парадигма: журнал наукових праць. – Вип. 45. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С. 6–15.
 12. Горбунова Л. С. Час і простір в культурі переходу: від філософії життя до синергетики / Л. С. Горбунова // Актуальні проблеми духовності. – Зб. наукових праць. – Вип. 6. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – С. 164–176.
 13. Горбунова Л. С. Нове мислення про час в діалогічній філософії О.Розенштока-Гюссі / Горбунова Л. // Науковий вісник ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія «Філософія». – 2005. – Вип. 19. – С. 26–34.
 14. Горбунова Л. С. Время-пространство фундаментального выбора / Л. С. Горбунова // Філософські науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 132–141.
 15. Горбунова Л. С. Поняття часу і простору в контексті сучасних соціокультурних трансформацій / Горбунова Л. С. // Нова парадигма: журнал наукових праць. – Вип. 41. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – С. 16–25.
 16. Горбунова Л. С. Динаміка поняття часу в контексті культури переходу: від філософії життя до постнекласики в науці / Л. С. Горбунова // Практична філософія. – 2005. – № 2. – С. 65–73.
 17. Горбунова Л. Хаос versus порядок як контроверза мислення у кризовій культурі. Стаття 1. / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – 2005. – № 2. – С. 62–76.
 18. Горбунова Л. С. Актуальність поняття часу в діалогічній філософії / Горбунова Л. С. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2005. – №5 (18). – С. 41–50.
 19. Горбунова Л. С. Хаос versus порядок як контроверза мислення в кризовій культурі. Стаття 2. Трагічний досвід становлення Ніцше / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – 2006. – № 2. – С. 46–60.
 20. Горбунова Л. С. Дидактичні інновації „WORLDDIDAC – 2006”: світовий контекст та проблеми розвитку / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – 2006. – № 3. – С. 291–301.
 21. Горбунова Л. С. Синергізм діалогічної філософії в педагогічному вимірі / Горбунова Л. С. // Філософські науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 3–10.
 22. Горбунова Л. С. Світовий форум „WORLDDIDAC – 2007” та проблеми розвитку української дидактики / Горбунова Л. // Науковий вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія «Філософія». – Вип. 25. – 2007. – С. 3–11.
 23. Горбунова Л. С. Мислення в інтеграційній культурі: імперативи та можливості освіти / Горбунова Л. С. // Нова парадигма: журнал наукових праць. – Вип. 65. – Ч.1 – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 246–253.
 24. Горбунова Л. С. Дидактические инновации: контекст мировых тенденций / Горбунова Л. С. // Філософські науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 56–70.
 25. Горбунова Л. С. Принципи реформування вищої освіти в контексті інтеграційних процесів / Горбунова Л. С. // Філософські науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 28–34.
 26. Горбунова Л. С. Складне мислення як відповідь на виклик епохи / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – №1 (6). – 2007. – С. 40–55.
 27. Горбунова Л. С. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 1. Онтологічні засади номадичного мислення / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – № 1–2(7). – 2008. – С. 45–60.
 28. Горбунова Л. С. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 2. Концепти та метафори / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – № 1–2(9). – 2010. – С. 103–114.
 29. Горбунова Л. С. Мультикультуралізм в освіті: імперативи, можливості та загрози / Горбунова Л. С. // Культура і Сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2011. – №1. – С. 5–13.
 30. Горбунова Л. С. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 3. Епістемологічна позиція / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – 2011. – № 1–2(10). – С.17–34.
 31. Горбунова Л. Постнекласичні практики мислення в контексті перехідності / Горбунова Л. С. // Культура і Сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2011. – № 2. – С. 11–15.
 32. Горбунова Л. С. Трансгуманітарність в сучасній науці і освіті: методологічний поворот / Горбунова Л. С. // Культура і Сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2012. – № 2. – С. 24–32.
 33. Горбунова Л. С. Мислення у світі плюральності: проект трансверсального розуму В. Вельша / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – 2012. – № 1–2(11). – С. 92–110.
 34. Горбунова Л. С. Становлення парадигми складності в постнекласичній науці / Л. С. Горбунова // Интегративная антропология. Международный медико-философский журнал. – № 2 (20). – 2012. – С. 11–17.
 35. Горбунова Л. С. Постнекласична раціональність: трансдисциплінарний дискурс в науці і освіті / Л. С. Горбунова // Науковий вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія «Філософія». – Харків: ХНУ, 2013. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 137–152.
 36. Горбунова Л. С. Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю.Габермаса / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – № 1(12). – 2013. – C. 88–118.
 37. Горбунова Л. С. Университетское образование: трансформативное обучение как путь к автономному мышлению / Л. С. Горбунова // Науковий вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія«Філософія». – Харків: ХНУ, 2014. – Вип. 43. – С.14–39.
 38. Горбунова Л. С. Теорія трансформативного навчання: освіта для дорослих в умовах «плинної сучасності» / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – 2013. – № 2(13). – C. 66–114.
 39. Горбунова Л. С. Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації / Людмила Горбунова // Філософія освіти: науковий часопис. – 2014. – № 1(14). – C.158-198.
 40. Горбунова Л. С. Транскультурна освіта як імператив глобального суспільства / Людмила Горбунова // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 17. – С. 160–165.
 41. Горбунова Л.С. Транскультурна компетентність: освітній шлях до глобальної культури миру / Філософія освіти. Philosophy of Education: наук.часопис. – Інститут вищої освіти НАПН України,  ТОВ «ВТД «Університетська книга». - 2014. - № 2 (15), С.141-167.
 42. Горбунова Л. С. О релевантности постнеклассических практик в образовании / Горбунова Л. С. // Гілея: (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич].. – К.: Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 91 (12). – С. 307–310.
 43.  Горбунова Л. С. Концепт транскультурности как основа новой образовательной парадигмы / Горбунова Л. С. // Гілея: (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К.: Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 96 (№5) – С. 327–331.
 44. Горбунова Л. Досвід лімінальності: соціально-антропологічне обгрунтування трансформативного навчання // Філософія освіти. Philosophy of Education: наук.часопис. – Інститут вищої освіти НАПН України,  ТОВ «ВТД «Університетська книга». - 2015. - № 1 (16). - С.105-132.
 45. Горбунова Л. Лімінальність як концепт філософії (до обгрунтування трансформативного навчання) // Філософія освіти. Philosophy of Education: наук.часопис. – Інститут вищої освіти НАПН України,  ТОВ «ВТД «Університетська книга». - 2015. - № 2 (17). - С.65-94.
 46. Gorbunova L. Transversality of Complex Thinking / Gorbunova Lyudmyla // Bertalanffy Center for the Studyof Systems Science EMCSR 2012 / European meetings on cybernetics and systems research. – Vienna, CC: Creative Commons License. – 2012. – ISSN: 2227-7803 / http://emcsr-conference.org/.
 47.  Gorbunova L. Transversality as a modern intellectual strategy / Lyudmyla Gorbunova // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). – Nr.1 (LX). – 2013. – Р. 7–15.
 48.  Gorbunova L. S. Transversal Thinking in the context of intellectual strategies / L. S. Gorbunova // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Вип. № 59 («Humanities Bulletinof Zaporizhzhe State Engineering Academy») / Гол. ред. В. Г. Воронкова; Запоріз. держ. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – 296 с. – С. 215–222.
 49. Gorbunova L. Transcultural strategy of educational policy / Lyudmyla Gorbunova // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). – Nr. 2 (LXIX). – 2015. – Chişinău: USM, USPEE, AMSP, 2015. – Р. 34–42.
 50. Горбунова Л.С. Освіта в контексті транскультурності / Вища освіта України. 2015, № 2 (додаток 1). – С.14-20.
 51. Gorbunova L. Teoria nauczania transformacyjnego w kontekście współczesnej edukacji dla dorosłych / VI Zjazd TPF. Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Łódź, 17‐19 października 2014 r.- 2015.
 52. Gorbunova L. Transcultural educational strategies: networks, identity, competence/Pedagogika Filozoficzna, 2015, № 1. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 53. Gorbunova L. The Ideal of Cosmopolitan Cultural Citizenship as an Educational Strategy for Contemporary Ukraine / Values and Ideals: Theory and Praxis. International Society for Universal Dialogue, XI World Congress, July 2016, Warsaw,Poland.
404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net