Друк

Степаненко Ірина Володимирівна

StepanenkoДоктор філософських наук, професор.

Головний науковий співробітник Інституту вищої освіти

Національної академії педагогічних наук України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Членство в академіях, міжнародних асоціаціях: член Балтійської академії педагогічних наук, Росія; член Центрально-европейського товариства філософії освіти (CEUPES), член Товариства філософської педагогіки ім. Б.Ф. Трентовського (Польща).

Участьу міжнародних проектах:

Українсько-канадський проект «Демократична освіта» (1999 – 2009).

Членство в редколегіях тарадах інших наукових журналів:

Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «Філософія», Гуманітарний часопис (khai.edu›site/gumanitarnii-chasopis.html), «ПостМетодика».

Коло науковихінтересів: філософська антропологія, філософія освіти, педагогічна антропологія, критична педагогіка, проблема духовності людини та її філософсько-освітні виміри.

Список наукових праць:

Монографії:

Метаморфози духовності в ландшафтах буття. – Харків: ОВС, 2002. - 256 с.;

Життєва компетентність особистості: філософсько-антропологічний та соціокультурний виміри. Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2011. – 220 с. (у співавт.)

 Статті:

Духовність і життєва компетентність // Філософська думка, 2005, №6. – С. 40-55.

Духовність і душевність категоріальні контури і функціональні можливості // Науковий вісник. – Серія “Філософія”. – ХАІ. – №2, 2005. – С. 5-13.

Біографія як духовний досвід: евристичні можливості біографічного методу в філософсько-антропологічному пізнанні // Філософські пошуки. – Вип. ХУІ. – Одеса: Cogito. – Центр Європи, 2005. – С. 96 - 104.

Біографічні описи і життєві проекти у процесах життєтворчості особистості // Життєтворчість особистості: концепція, досвід, проблеми. – Запоріжжя: Центуріон, 2006. – С. 319-329.

Духовні основи комунікації вчитель-учень // Науковий вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «філософія». Випуск 21. – Х., 2006. – С.12-28.

Відповідальне ставлення особистості до життя: структурно-функціональний вимір (стаття перша) // Філософія освіти, 2006, № 1 (3). – С. 122-133. www.philosopheducation.com

Ціннісні засади сучасної педагогічної практики та нові засоби їх обґрунтування // Науковий вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «Філософія». Випуск 23. – Х., 2007. – С. 40-47.

Викладач як загублений чинник реформування вищої освіти в Україні // Новий Колегіум. Науковий інформаційний журнал. – № 5, 2007 (42). – С. 42-45.

Духовні засади громадянського суспільства: українські реалії // Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. - Київ, 2007. - С. 54-73 (у співавт.).

Життєтворчість особистості: діалектика духовного та раціонального // Філософська антропологія та сучасність (пам‘яті В.Г. Табачковського) // Філософсько-антропологічні студії, 2008. – К.: Стилос, 2008. – С. 160-172 (у співавт.).

Антропологічні межі толерантності в контексті педагогічної практики // Філософсько- антропологічні читання : творча спадщина В. І.  Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження) Частина 1 // Зб. наук. праць. Філософські діалоги, 2010. – К., 2010. – С. 282-289.

Освітньо-комунікативні проекції мистецтва жити в суспільстві ризику // Науковий вісник МДПУ. Серія : Педагогіка : Зб. наук. статей / Ред. кол: І.П. Аносов (голов. Ред..) та ін. – Мелітополь. – 2010. Вип. 4. – С. 48 – 60 (у співавт.).

Концептуалізація духовності у контексті постметафізичних імплікацій у філософії свідомості /духу // Практична філософія. – №4. – 2011. – С.103 – 109.

Екологія духу як складова культури виживання // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, ХНПУ, 2012. –  Випуск 39. – С. 66-79 (у співавт.).

Духовні основи благодійності: до постановки проблеми // Альтруїзм, благодійність і демократія в сучасних соціокультурних контекстах. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – 2012. – С. 118-123.

Духовність у теоретико-методологічній перспективі антропології межі // Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання // Зб. наук. праць: Філософсько-антропологічні студії, 2013. – К.: Стилос, 2013. – С. 282-289.

Ризики життєтворчості у світі, що глобалізується, і можливості їх мінімізації засобами освіти // Українська наукова школа психології і педагогіки життєтворчості: досягнення та орієнтири для ХХІ століття: ювілейний науково-методичний збірник. – Запоріжжя: Вид-во Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр «Запорізької обласної ради, 2013. – С. 259-266 (у співавт.).

Філософія життєтворчості і філософія щастя Сковороди: абриси ідейної спільності // Новий колегіум. - № 2 (71). - 2013. - С. 50-55.

Підручники з грифом Міністерства освіти і науки України:

Філософія освіти: Філософія освіти: навчальний посібник (з грифом МОН України) / за загальною редакцією В. Андрущенка і І. Предборської. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – С. 169-206 http://ifon.npu.edu.ua/index.php/3-/1291-navchalnyi-posibnyk-z-filosofiia-osvity-za-redaktsiieiu-v-p-andrushchenka-ta-i-peredborskoi

Філософія. Підручник для ВУЗів / /під ред. Андрющенко В.П., Горлача М.І, Рибалко В.К. – вид.2. – К.-Х. – 2000. – гл.13, 15, 23.

Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів // М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр-канад. проект “Демократична освіта”, Інститут вищої освіти.- К.: вид-во “Ай-Бі”, 2002.

Філософія. Підручник  / За заг. ред. Горлача М.І, Кременя В.Г., Рибалка В.К. – Харків: Прапор, 2004.—672 с. Розділ 2, гл. 1-3, Розділ 4, гл. 2.

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net