Друк

Пролеєв Сергій Вікторович

ProleevДоктор філософських наук, професор

Президент Українського філософського фонду, головний редактор часопису «Філософська думка», провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Е-mail: uffon@ukr.net

Участь у міжнародних проектах: Співорганізатор Східноєвропейського центру соцієтарної урбаністики (2012), Директор Міжнародних літніх філософських шкіл (1998–2001), Співкерівник проекту „Українські альтернативи” та п’яти Міжнародних кінофестивалів, проведених у рамках проекту (2001-2005), співорганізатор понад 30 міжнародних науково-дослідницьких, видавничих проектів та конференцій.

Членство у редколегіях: голова редколегії видавничої серії «Сучасна гуманітарна бібліотека», член редколегій часописів «Філософія освіти»,«Sententiae», «Проблеми філософії права», «Філософські діалоги» та редколегії книжкової серії «Conditiohumana» (Бєларусь).

Коло наукових інтересів: Працює в галузі соціальної філософії, філософії культури, історії західної філософії.

Публікації:

Автор близько 200 наукових публікацій.

В тому числі:

книжки «Метафізика влади» (К., 2005), «Энциклопедия нравов» (М., 2002), «История античной философии» (М., 2001), «Энциклопедия пороков» (К., 1996), «Духовность и бытие человека” (К,, 1992).

колективні монографії: «Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти в Україні: європейський вимір» (К., 2012), «Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів» (К., 2011), «Еліта: витоки, сутність, перспектива» (К., 2011), «Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність» (К., 2010), «Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації» (К., 2010), «Постсоветская публичность: Беларусь, Украина» (Вильнюс, 2008), «Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура» (К., 2008), «История мировой философии» (М., 2007), «Покликання університету» (К., 2005), «Україна XVII ст.: суспільство, філософія, культура» (К., 2004), «Ідея культури: виклики сучасної цивілізації» (К., 2003), «Феномен української культури» (К., 1996), «Онтологічні проблеми культури» (К., 1994), «Бытие человека в культуре» (К., 1992), «Культура и развитие человека» (К., 1989).

Деякі публікації останніх п’яти років (2007-2012):

1. Пролеєв С.В. Негативна онтологія «пост-»: пошук нового культурного універсалізму  /С. В. Пролеєв //Докса. – Вип.15. – Одеса, 2010 (2012). – С.193-204 (0,8 д.а.)

2. Пролеєв С.В. Освіта і бюрократія /С. В. Пролеєв // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект». – К.: АПН України, 2012. – 310 с. – С.196-204 (0,6 д.а.).

3. Пролеєв С.В., Шамрай В.В. Освітній проект модерну та сучасний університет / С. В. Пролеєв (співавт.) // Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 320 с. – С.154-178 (2,0 д.а.)

4. Пролеєв С.В. Еліта як чинник самоорганізації соціуму / С. В. Пролеєв // Еліта: витоки, сутність, перспектива. – Київ: Знання, 2011. – 527 с. – С.127-164 (2,0 д.а.)

3. Пролеєв С.В. Теоретичний сенс концепту «фінансова цивілізація»; Позаекономічні чинники фінансової кризи; Перевиробництво символічного в сучасному світі / С. В. Пролеєв // Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації. – К.: УБС НБУ, 2010. – 463 с. – С.80-89; 228-231 (0,7 д.а.)

4. Пролеєв С.В. Гуманітаристика на роздоріжжі сучасності / С. В. Пролеєв // Матеріали всеукраїнської конференції «Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура». – К.: АПН України, 2011. – 418 с. – С.15-23 (0,6 д.а.).

5. Пролеєв С.В. Риторизація філософії та літератури як тенденція нашого часу / С. В. Пролеєв // Філософська думка. – 2011. – №1. – К.: Академперіодика, 2011. – С.9-13 (0,3 д.а.)

6. Пролеєв С.В. Спільного світу немає: кінець епохи толерантності / С. В. Пролеєв // Філософська думка. – 2011. – №4. – К.: Академперіодика, 2011. – С.25-29 (0,4 д.а.)

7. Пролеєв С.В. Актуальність філософії історії /С.В. Пролеєв //Філософські діалоги’2011. Вип.5. Людина. Історія. Розум. За матеріалами філософських читань пам’яті І.В.Бойченка. – К., 2011. – С.4-11 (494 с.) (0,4 д.а.)

8. Пролеєв С.В. Буття як категорія античної філософії //Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: історико-філософський ракурс. Монографія. – К.: Промінь, 2010. – 480 с. (С.169-189). (1,4 др.арк.) 

9. Пролеєв С.В. Потенціал універсалістських дискурсів /С.В. Пролеєв //Філософські діалоги’2009. Вип.2. Шляхи та перехрестя сучасної цивілізації. – К., 2009. – С.81-96 (236 с.) (0,9 др.арк.)

10. Пролеєв С.В. Домодерні універсалізми: до генеалогії всесвітньої історії /С.В. Пролеєв //Філософські діалоги’2010. Вип.4. Філософсько-антропологічні читання: Творча спадщина В.І. Шинкарука і сьогодення. – К., 2010. – С.181-196 (316 с.) (0,9 др.арк.)

11. Пролеєв С.В. Україна, яку ми вибрали /С. В. Пролеєв // Філософська думка. – 2010. – №2. – К.: Академперіодика, 2010. – С.51-56 (0,4 др.арк.)

12. Пролеєв С.В. Профетизм модерної німецької філософії: Маркс і Гусерль / С. В. Пролеєв // Філософська думка, №1. 2009. – К.: Академперіодика, 2009. – С.125-133 (0,5 д.а.)

13. Пролеєв С.В. Нова ера: знаки проти речей / С. В. Пролеєв // Філософська думка, №2. 2009. – К.: Академперіодика, 2009. – С.25-31 (0,5 д.а.)

14. Пролеєв С.В. Репресивність освіти: вимушена необхідність чи владні зазіхання соціуму? / С. В. Пролеєв // Філософія освіти. – 2007. – №1(6). – К., 2009.  – С.17-27 (0,8 д.а.)

15. Пролеєв С.В. Новинна свідомість: культурні витоки і сучасні колізії / С. В. Пролеєв //Філософські діалоги’2009. Вип.1. Виміри людського буття: логіка, методологія, семіотика культури. – К., 2009. – 440 с. – С.166-174. (0,6 д.а.)

16. Пролеєв С.В. Країна на 15 відсотків / С. В. Пролеєв // Парламент, №3. 2008. – Київ, 2009. – С.44-48 (0,6 д.а.)

17. Пролеєв С.В. Космополітичний чинник національного розвитку / С. В. Пролеєв // Народний депутат, №11(47). Листопад 2008. – Київ, 2009. – С.54-56 (0,3 д.а.)

18. Інноваційний потенціал суспільного розвитку: українська ситуація та світовий контекст // Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура. Колективна монографія / За ред. В. Г. Кремня.  – К.: Педагогічна думка, 2008. – 472 с. (С.49-74). (1,5 д.а.)

19. Античная философия //История мировой философии. – М., 2007. – С.59-97 (2,7 д.а.)

20. Феномен кланово-корпоративного общества (співавт.) //Постсоветская публичность: Беларусь, Украина. – Вильнюс: ЕГУ, 2008. – С.41-55 (1,1 д.а.)

21. Розум у злиднях: українська гуманітаристика в контексті світових тенденцій //Сучасність. – 2008. – №5-6. – С.104-111 (0,6 д.а.)

22. Ілюзії олігархічної республіки //Сучасність. – 2008. – №10. – С.14-21 (0,6 д.а.)

23. Структура и типы легитимации власти //Казахская цивилизация. №4(28).2007. – Алмати (Казахстан), 2007. – С.47-57 (1, 0 д.а.)

24. Суверенітет розуму: про покликання університету і суспільну роль незалежних компетентних інтелектуалів //Народний депутат. – 2008. – №4. – С.66-68 (0,4 д.а.)

25. Ідея і тема влади у філософському дискурсі: античний контекст // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ. – Луганськ, 2007. – С.47-61 (0,8 д.а.)

26. Публічність і влада в пострадянському соціумі (співав.) // Громадянське суспільство в Україні: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. – К.: ППС-2002, 2007.– С.121-139 (1,1 д.а.)

27. Philosophical Situation in Ukraine (співав.) // Philosophy Worldwide: Current Situation. Materials For the International Cooperation and Philosophical Encounters. Second Edition. // FISP, 2007, p.123-131. (0,7 д.а.)

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net