Друк

Пазенок Віктор Сергійович

Viktor PazenokЧлен-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, академік Української академії політичних наук, викладач філософських дисциплін.

Головний науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, проректор з наукової роботи Київського університету туризму, економіки і права.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Членство в редколегіях

Член редколегії і постійний автор часописів: «Філософська думка», «Мультиверсум», «Психологія і суспільство» (Тернопіль). Голова редколегії збірника наукових праць «Наукові записки КУТЕП» (серія: філософські науки, фахове видання), «Філософія освіти», «Мультиверсум», «Філософські проблеми гуманітарних наук», «Тоталогія», «Політика і час», член редколегії або рецензент енциклопедичних видань: «Енциклопедія культурознавства» (у 4-х томах), «Мала енциклопедія етнодержавознавства» (1996), «Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник» (2002), «Політологічний енциклопедичний словник» (1997), «Філософський енциклопедичний словник» (2002) та інші.

Коло наукових інтересів

Викладання курсу «Філософія» та спецкурсів «Філософія права», «Туризмологія». Веде магістерські програми в Київському університеті туризму, економіки і права (професор кафедри філософії і соціальних наук).

Є членом експертної ради МОН України з філософських, політичних та соціологічних наук (експертиза докторських та кандидатських дисертацій); член спеціалізованої Ради по захисту дисертацій Інституту філософії НАН України. Голова комісії по прийому кандидатських іспитів.

Є науковим керівником аспірантів.

Список наукових праць

 1. Колективна монографія: „Зміна вимірів раціональності: історико-філософський аналіз” (в співавторстві).
 2. Стаття „Філософський світогляд. Раціоналістичний вимір” //Філософські проблеми гуманітарних наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 10-11.
 3. Філософія: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2008. – 280 с.
 4. Введення: туризм і туризмологія // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму. – К.: КУТЕП, 2008. – С.7-16.
 5. Філософія туризму // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму. – К.: КУТЕП, 2008. – Гл.2, розд.4. – С. 115-143.
 6. Монографія. Філософські дискурси раціональності. – К., 2010 (у співавторстві).
 7. Демократія і людина // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. Національна Академія наук України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса. – К., 2010.
 8. Проблеми філософського релятивізму і сучасний науковий контекст // Філософські діалоги. Шляхи та перехрестя сучасної цивілізації (Людина-Культура-Постмодернізм). – К., 2009.
 9. Домінанти духовно-практичного світу мислителя // Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В.І.Шинкарука та сьогодення. – К., 2010.
 10. Філософія туризму в системі філософського знання //Наукові записки КУТЕП. – Вип.8. Серія «Філософські науки». – К., 2010.
 11. Розділ «Цінності і смисли людського буття (сучасні інтерпретації). Монографія «Загальнолюдські цінності: еволюція уявлень, зміна пріоритетів» – К., 2013.
 12. Аналітична записка «Загальнолюдські цінності та толерантність в соціально-політичному просторі сучасної України» для Комісії з питань моралі при Кабінеті Міністрів України (у співавторстві).
 13. Туризмология. Теоретический образ туризма. Монография. – К., Альтерпрес, 2012.
 14. «Аксеологічний світ людини //Толерантність та діалог в сучасному світі. Філософські діалоги. – 2012. – №7.
 15. Раціональність і цінність під системним кутом зору // Філософська думка, 2012. – №3. 
 16. Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства. – К., 2013.
404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net