Друк

Зінченко Віктор Вікторович

Zinchenko Viktor ViktorovichДоктор філософських наук, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, дійсний член The Philosophical Pedagogy Association та Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F.Trentowskiego.
Автор більш ніж 260 наукових праць (монографії, посібники, розділи наукових книг, переклади, наукові статті у вітчизняних, зарубіжних і міжнародних наукових виданнях).SPIN-cod of SCIENCE INDEX6466-7257; Scopus ID 41262781000; Scopus Author ID 56244928700; ResearcherID Web of ScienceK-6835-2012; Copernicus Publications ID – 300609; ORCID iD0000-0001-9729-6861.
Переможець науково-практичного конкурсу «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в Україні» (2001), лауреат Всеукраїнського конкурсу «Новітній інтелект України» (2007), фіналіст Міжнародної програми міждисциплінарних наукових досліджень Наукового фонду «Антоніо Менегетті» (2012) по категорії «Соціально-гуманітарні науки та економіка» та інш.
Має тривалий досвід роботи в науковій і освітній сферах, органах місцевого самоврядування, державного управління, політичних структурах та громадських організаціях, а також депутатської діяльності.
Після отримання вищої освіти – на викладацькій, адміністративній та науково-дослідній роботі у вищих навчальних закладах та науково-дослідних організаціях; наукова, дослідницька, освітянсько-викладацька діяльність здійснювалася в науково-дослідних установах та ВНЗ на посадах – старшого викладача, доцента, помічника з наукової роботи керівника ВНЗ, завідувача відділу, наукового співробітника, заступника декана, директора регіонального навчального центру ВНЗ, завідувача кафедр (менеджменту, соціології і соціального управління, соціальної роботи), професора, головного наукового співробітника.
Наукові розробки і статті В.В.Зінченка з питань «суспільного виробництва», модифікації поведінки і «технології управління» використані для тлумачних статей (термінологічні статті «Модификация поведения», «Необихевиоризм») в Национальной психологической энциклопедии (Російська Федерація), книгах: С.Ю. Головин. Словарь практического психолога; М. Кордуэлл. Психология от А до Я: Словарь-справочник.
Ідеям і концепціям В.В.Зінченка присвячений окремий розділ першої не тільки в Україні та Європі, але й у світі, комплексної 3-х томної монографії «Глобалізація і глобалістика:історія, теорія, практика, персоналії» під ред. академіків НАНУ В.І.Власова і О.Г.Білоруса (том 2-й «Еволюція наукової думки щодо глобалізації в Україні та Росії». – К.:ННЦ «ІАЕ».2012. – 794 с. – розділ «Соціальна філософія освіти В.Зінченка»).
Організатор розробок, підготовки  та  проведення  фокус-груп, загальнонаціональних наукових – соціологічних та економіко-політичних, соціально-психологічних і глибинних експертних – досліджень, у тому числі:
•"Реформування системи місцевого самоврядування і розвиток територіальних громад";
•"Населення України і вибори до Верховної Ради" ;
•"Ставлення населення  до громадських і благодійних організацій України";
•"Проблеми оподаткування громадських організацій і благодійних фондів";
•"Діяльність і проблеми оподаткування неприбуткових організацій";
•"Відношення населення України до громадських і неурядових організацій";
•"Регіональні програми розвитку малого підприємництва";
Є організатором, координатором, членом оргкомітетів міжнародних і національнихнауково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, круглих столів, зокрема:
•“Розвиток державного управління та демократії в системі місцевого самоврядування;
•“Стратегія розвитку України як основний чинник державотворення”;
•“Теорія та практика демократичного соціалізму в Україні: проблеми, перспективи, ідейний розвиток”,
•"Михайло Туган-Барановський і Богдан Кістяківський: соціал-демократи і фундатори української ідеї правової держави";
•“Соціально-економічні проблеми і перспективи ринкової трансформації економіки України”;
•“Україна в очікуванні лідера”;
•"Церква в контексті формування громадянського суспільства в Україні";
•“Релігія і соціально-економічні моделі сучасності”;
•"Молоді політичні лідери та побудова соціально справедливого суспільства";
•“Релігія і соціально-економічні моделі сучасності”;
•“Стратегії посттоталітарного розвитку України: ідейна, соціально-політична та економічна трансформація”;
•“Соціально-економічні проблеми і перспективи ринкової трансформації економіки України”;
•“Криза в українському суспільстві: передумови і перспективи трансформації”;
„Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства”;
•“Напрями і засоби реформування систем України: підвищення стійкості та мобільності”;
„Інновації знань в регіональний розвиток: світовий досвід та потенціал України”;
„Духовність і менеджмент: засади ефективності стратегії розвитку і актуальних методів реформ”;
•“Практичні аспекти євроінтеграції і вектори розвитку України”;
„Свободомыслие”;
„Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації”;
„Бытие науки и жизнь научного сообщества
Модернизация культуры идеи и парадигмы культурных изменений”;
„Vědecký průmysl evropského kontinentu”;
„Актуальне проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХІ в.)”;
Электоральные  кампании как форма политической деятельности, уровень правовой культуры, легитимация власти: традиция и современность”та інш.

Участь у міжнародних проектах: «Глобальное будущее 2045:Антропологический кризис. Конвергентные технологии. Трансгуманистические проекты»; «Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы взаимодействия»; «Общество знания: философия, управление, образование»; Межнаучная и междисциплинарная научно-образовательная программа Знаменских исследований «Знаменские чтения: Традиционные ценности в условиях глобализации»; «Civilizations of 21th century»; «Zprávy vědecké ideje-Kluczowe aspekty naukowej działalności»; «Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования»; «Человек в мире современной экономики: диалог мировоззрений» (Нижегородский Институт управления;Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Институт экономики РАН; Российское философское общество; Российское Вольное экономическое общество); «Thomson Reuters»; «SCIENCE INDEX. eLIBRARY»; «SciencePG»; «Актуальные проблемы изучения истории и культуры православия»; «Things and Communication: Economical and Сultural Coherence in Creative Industry of Changing Society»; Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте» (ИНИОН РАН, Институт экономики РАН, ЦЭМИ РАН, Институт географии РАН, Институт энергетических исследований РАН, Геофизический центр РАН, Математический институт им. В.А.Стеклова РАН, Институт математики и механики УрО РАН, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки НАН Украины, Британская академия бизнеса, Внешторгклуб, Клуб субъектов инновационного и технологического развития); «Россия-Украина: тенденции развития и перспективы сотрудничества»; «Marketing and Management» (Wrocław University of Economics); «Медиакультура и медиаобразование.Современные информационные технологии: между новой технологической революцией и вечной утопией технологического детерминизма»; «RePEc/Joint Information Systems Committee (JISC) of the UK Higher Education Funding Councils, Electronic Libraries Programme»; «История украинского диссидентства в СССР.1950-1980 гг.:итоги и уроки» (РГНФ-Российский гуманитарный научный фонд, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ГАОУ «Пензенский институт развития образования»); «Scientific and Humanistic Research Foundation Antonio Meneghetti».
Членство у редколегіях чи радах наукових журналів:
- «Філософія освіти / Philosophy of Education»;
- «Perspectives of Science and Education»;
- «Государственный советник»;
- «Религия.Культура.Человек»;
- «Scientific studies – XXI»;
- «Вопросы науки»;
- «Электоральные кампании»;
- «Научный вестник МФ Российской Академии народного хазяйства и  государственной службы»;
- «SCI-ARTICLE»;
- «Journal of scientific research publications»;
- «International Journal of Economics and Business Administration»;
- «Journal of Social Sciences and Humanities»;
- «International Journal of  Education and Information Technology»;
- «Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas „Management”»;
- «Science Journal of Education»;
- «Social Sciences»;
- «International Journal of Philosophy».

  Коло наукових інтересів: у галузях інституційних процесів глобалістики, геополітики, соціальної філософії освіти, філософії системного, міжнародного та адміністративного менеджменту, соціальної філософії глобальних суспільних трансформацій
 Науково-дослідна діяльність присвяченааналізу сучасних інституційних тенденцій глобалізації, геоекономіки, геополітики та міжнародних відносин, процесів самоорганізації різного рівня, моделям розвитку ефективного управління системами в середовищі світової спільноти, глобального суспільства, соціально-філософських проблем міжнародної економіки і міжнародних відносин, питання інтернаціоналізації та глобалізації освіти, теоретизації моделей і систем критичної філософії освіти, концептуалізації сучасної соціальної філософії освіти, філософії глобалістики у дослідженні інституційного виміру глобальних суспільних трансформацій суспільного розвитку, формуванню авторської моделі «інтегративної глобальної парадигми соціальної філософії, освіти, виховання і управління», подальшій розробці авторської концепції глобально-стадіального світового суспільного розвитку і його складових.
Напрям наукових досліджень і коло наукових інтересів – інституційні тенденції і суспільні трансформації та альтернативи розвитку глобалізаційних процесів, сучасні світові моделі систем ефективного суспільно-державного управління/самоуправління; проблеми громадянської інституалізації та суспільної інженерії в соціальній філософії; соціального управління та суспільної самоорганізації, концептуалізація моделі синергетико-комунікативно-діалогічної освіти та полідисциплінарної теорії освіти – ед’юкології в філософії освіти; моделювання процесів громадянської інституалізації суспільного розвитку та системний аналіз змістовних, структурних і функціональних характеристик інституційних трансформацій суспільних та економічних систем в умовах глобалізації.

Напрями аналізу і пошуків методологічних основ наукових досліджень
1) сучасні концепції і наукові школи «соціальної філософії освіти і «критичної філософії освіти»;
2)формування методології теоретико-практичних моделей «деліберативного менеджменту» у філософії управління;
3) критична теорія соціально-економічних досліджень та сформовані на її основі соціальна онтологія глобалістики та порівняльний аналіз некласичних концепцій дослідження еволюції, динаміки та альтернатив розвитку інститутів суспільно-економічних систем в умовах глобалізаційних процесів у концепціях залежності («залежного розвитку») і «периферійного капіталізму»; соціокультурного дифузіонізму та гіпердифузіонізму; макросоціальних концепціях; теоріях «пізнього капіталізму» і «постімперіалізму»; світ-системній теорії;
4) процеси системної і глобальної громадянської інституалізації в методологічних принципах та ідеях «соціальної деліберативності», «суспільної субсидіарності», лібертарного комунітаризму.

Основні наукові праці
1.Наукові і навчальні книги (монографії, посібники і розділи у наукових книгах).
2.Наукові статті та інші публікації (наукові публікації у вітчизняних наукових виданнях; наукові публікації в іноземних наукових виданнях) у тому числі, відображених у міжнародних наукометричних базах даних і міжнародних рейтингах наукових цитувань Scopus, Web of Science,Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Mendeley, Ulrich’s Periodicals Directory,Global Impact Factor, International Scientific Indexing, ResearchBib, Taylor & Francis, Thomson Reuters, Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Google Scholar, SciPeople.com, Интегрум, ibooks.ru, Genamics JournalSeek, Thomson Reuters, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), RePEcs, CiteFactor, EBSCO publishing):

     1.Наукові і навчальні книги (монографії, посібники і розділи у наукових книгах):

 1. Зінченко В.В. – Громадянське суспільство: шляхи, форми та перспективи. Монографія. – К., 2007.– 468 с.
 2. Зінченко В.В.. – Аналітика у соціальному пізнанні і сучасній культурі. Монографія.  – К., 2004.– 135 с.
 3. Зінченко В.В. Соціальна філософія менеджменту і освіти в інституційному вимірі глобального розвитку (інтегративна концептологія). Монографія.  – К., 2011. – 664 с.
 4. Зінченко В.В. Міжнародна економіка та міжнародні відносини. Навчальний посібник.– К.,2006. – 298 с.
 5. Зінченко В.В. Менеджмент організацій. Навчально-методичний посібник: курс лекцій. – 2011. – 212 с.
 6. Зінченко В.В. – Паблік рілейшнз. Форми, методи, стратегія. Навчальний посібник. – К.,2006.– 168 с.
 7. Зінченко В.В. – Тотальність соціального буття і глобальні трансформації в процесах управління суспільним розвитком. Монографія. – К., 2005.– 320 с.
 8. Зінченко В.В. Підготовка, розробка і захист наукової роботи як кваліфікаційного дослідження: методичні вказівки до виконання контрольних, курсових і дипломних робіт, наукового керівництва та проведення державних іспитів. – 2005 – 64 с.
 9. Зінченко В.В. Організація та проведення науково-дослідної частини комплексної переддипломної практики студентів. Навч.-метод.пос. – 2007. – 57 с.
 10. Зінченко В.В. Організація та проведення виробничої практики студентів. – 2007. – 57 с.
 11. Зінченко В.В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для підготовки спеціалістів. – 2008. – 35 с.
 12. Зінченко В.В. Виконання курсових робіт з циклів професійної та практичної підготовки студентів. Методичні рекомендації. – 2009. – 43 с.
 13. Зінченко В.В. Організацію та проведення виробничої складової переддипломної практики студентів-спеціалістів. – 2010. – 43 с.
 14. Зінченко В.В. Методичні рекомендації з проходження виробничої практики для підготовки спеціалістів. – 2012. – 23 с.
 15. Зінченко В.В. Організація самостійної роботи студентів. Методичні рекомендації. – 2011. – 35 с.
 16. Зінченко В.В. Організація та проведення науково-дослідної частини комплексної переддипломної практики студентів-спеціалістів. – 2012. – 43 с.
 17. Зінченко В.В. Виконання дипломних робіт для підготовки спеціалістів / Зінченко В.В. – 2011. – 43 с.
 18. Зінченко В.В. Рекомендації з проходження переддипломної практики для підготовки спеціалістів. – 2011. – 38 с.
 19. Георг Зіммель. Філософія грошей. /В.В. Зінченко у скл. колект.авт..– К., 2010. – 504 с. (36,04 друк.арк.). Вперше в Україні та СНД перекладено і видано у жовтні 2010 р. за Програмою «Соціальний капітал та академічні публікації» Міжнародного фонду «Відродження» (за підтримки «Програми перекладів Гете-Інституту» ФРН).
 20. Вещи и коммуникация: экономические и культурные взаимодействия в креативной индустрии меняющегося общества: Коллективная монография (у складі колективу авторів)./ НОУ ВПО «СИ ВШПП»; под ред. А.В.Бирюкова, В.И. Ионесова. – Самара: ООО "Изд-во ВЕК #21", 2012. – 514 c. (32  друк.арк.).
 21. Зінченко В.В. /В.В. Зінченко. Менеджмент. Системи управління в умовах інституційної глобалізації. – К.:ЛЮКСАР, 2012. – 864 с. (54,0 друк.арк.).
 22. Детали, меняюшие мир от локальных эпизодов к эпохальным событиям:Коллективная монография (у складі колективу авторів). – Европейская сеть по изучению креативной экономики и социальных инноваций (ЕС), Международная комиссия по срочным антропологическим исследованиям (Австрия), Самарский институт «Высшая школа приватизации и предпринимательства» (Российская Федерация), Международный журнал «Транснациональные перспективы» (Швейцария),2013. – 522 c
 23. Зінченко В.В. Міжнародні економічні відносини. Підручник. – К.: КОНДОР, 2013. – 630 с. (Рекомендовано МОН України – Гриф 2966-Г від 18.11.2011 р.). (37,1  друк.арк.).
 24. Історія політичної думки: навч.-енцикл. словник-довідник для студ вищ.навч.закл. (у складі колективу авторів – зокрема, розділи – «Альтерглобалізму латиноамериканського представники», «Дус-Сантус Теотоніу», «Еллінек Георг», «Імперіалізму теорії», «Лукач Георг», «Постімперіалізму теорії» та інш.). – Львів:Новий світ-2000, 2014. – 766 с. (Рекомендовано МОН України). – (44,35 друк.арк.).
 25. Научные основы мобилизации резервов роста и модернизации экономики (у складі колективу авторів) /под общей редакцией проф. Садыкова А.М. - Ташкент:IF MR.2014. – 368 c.
 26. Зінченко В.В. та інш. Міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. / Керівник авт. колективу і наук. ред. В.В. Зінченко. – 589 с.  (31,4 друк.арк.).
 27. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. (у складі колективу авторів – зокрема, розділи – «Деглобалізації концепція», «Імперіалізму теорії», «Постімперіалізму теорії», «Лібертарний комунітаризм (лібертарний комунізм, лібертарний соціалізм, лібертарні ліві)», «Глобальні проблеми» та інш.). – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. (Рекомендовано МОН України). – (45,82  друк.арк.).
 28. Зинченко В.В. Системные ииституциоиальные трансформации глобального развития: моногр. - Пенза: ПГУАС, 2014. -   236 с. (13,7 друк.арк.).
 29. Зинченко В.В.. Дискурс коммуникации: личность, обществао, практика: моногр. - Пенза: ПГУАС, 2014. - 184 с. (10,7 друк.арк ).
 30. Зінченко В.В. Глобалізація і глобалістика. Навчальний посібник.] – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 420 с. (Рекомендовано МОН України – Гриф № 1\11-7499 від 20.05.2014р.). – (24,2  друк.арк.).
 31. Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник (у складі колективу авторів)/ за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 395 с.
 32. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопед. словник-довідник (у складі колективу авторів)/ заг. ред. Хоми Н. М./. Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 490 с.
 33. 2.Наукові статті та інші публікації (наукові публікації у вітчизняних наукових виданнях; наукові публікації в іноземних наукових виданнях) у тому числі, відображених у міжнародних наукометричних базах даних і міжнародних рейтингах наукових цитувань:

 34. Зінченко В.В. Становлення державності і національної економіки України [Текст] / В.В. Зінченко // Трансформаційна Україна: зб.нак.мат. – К.,1996. – С 95-112.
 35. Зінченко В.В. Аналіз історії і сучасного розвитку лівого руху в неомарксистській теорії соціальних досліджень [Текст] / В.В. Зінченко // Людина і політика. – 2002. – №3. – С.94-108.
 36. Зінченко В.В. Фрідріх Ніцше – самоутвердження Selbst як воля до влади [Текст] / В.В. Зінченко // Збірник матеріалів «Всеукраїнських Днів науки». - К.. 1993.- С.71-77.
 37. Зінченко В.В. Аналіз сучасних систем управління ресурсами [Текст] /В.В.Зінченко // Науково-технічний збірник. – № 83.– 2009.– С. 103-110.
 38. Зінченко В.В. Аналітика мови і повсякдення: дискурс як психо-соціальна онтологія людини і парадоксальність виміру людського буття [Текст] /В.В.Зінченко // Актуальні проблемы слов’янської філ.-ії: міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ: БДПУ, 2012. Вип.ХХVI. –  Ч.1. – № 1-2.– 570 с. – С.18-32.
 39. Зінченко В.В. Антикризова лібертарна альтернатива: деліберативна комунітарна стратегія деконструкції «Spätkapitalismus» [Текст] /В.В.Зинченко //Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації. – 2012. – 115 с. – С.23-28.
 40. Зінченко В.В.Взаємні обов’язки і відповідальність особистості і держави в моделі громадянського правового суспільства [Текст] /В.В.Зінченко // Гілея. – К., 2008.– Вип.13.– С. 249-255.
 41. Зінченко В.В. Глобальна імперія як форма сучасного капіталізму в концепції  «суспільної  демократичної множини» [Текст] /В.В.Зінченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць. – 2010.–Вип. № 42. – С. 43-50.
 42. Зінченко В.В. Глобальні системні зв'язки і моделі світового суспільного розвитку [Текст] /В.В.Зінченко // Мультиверсум.Філософський альманах. – К., 2010. – Вип.2(90).– С.3-12.
 43. Зінченко В.В. Глобальна сучасність: основні тенденції, класові протиріччя і перспективи суспільного розвитку [Текст] /В.В.Зінченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. № 40. – С.208-215.
 44. Зінченко В.В. Громадянська ідентичність, соціальна стратифікація та націотворення в перспективах  державності [Текст] /В.В.Зінченко //Філософський часопис:збірн.наук праць. – К., 2011. – № 1-2.– С.35-41.
 45. Зінченко В.В. Діалектика історичності і раціональності суспільної практики в філософії неомарксизму [Текст] /В.В.Зінченко // Практична філософія. – 2010. - №1 (35).– С.16-26.
 46. Зінченко В.В. Деліберативні моделі процесів управління в умовах суспільних та економічних трансформацій [Текст] /В.В.Зінченко //Академічний огляд. Науковий журнал. – Дніпропетровський національний університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, 2011. – №. 1(34). – 148 с.– С.11-19.
 47. Зінченко В.В. Дискурс як аналітична соціальна онтологія і гносеологія людини [Текст] /В.В.Зінченко //Наукові записки. – Острог:Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 23. – 2012. – 312 с. – С.50-54.
 48. Зінченко В.В. Інституалізація демократичного самоуправління в контексті  розвитку громадянського суспільства в Україні [Текст] /В.В.Зінченко //Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2009. – № 19. – С. 34-37.
 49. Зінченко В.В. Інституційні тенденції глобалізації та регіоналізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку [Текст] /В.В.Зінченко //Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал. – Вип.2(22).–Хм.:Хмельницький економічний університет,2011. – 207 с. – С.160-164.
 50. Зінченко В.В. Спроба подолання самоакцентаціії людини: аналітичний дискурс. [Текст] /В.В.Зінченко // Університетський Вісник.–1994. – С.37-44.
 51. Зінченко В.В. Деліберативні моделі процесів управління в умовах суспільних та економічних трансформацій [Текст] /В.В.Зінченко //Актуальні проблеми економіки.Науковий економічний журнал. – ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – №. 5(119). –396 с. – С.4-12.
 52. Зінченко В.В. З вірою в людину.Неомарксистська ідея соціалізму та християнство [Текст] /В.В.Зінченко //Людина і світ. – 2000. – №7. – С. 43-46.
 53. Зінченко В.В. Ідеологеми несвідомого: політико-економічний вимір соціопсихологічних трансформацій суспільства [Текст] /В.В.Зінченко //Персонал.– 2007.– №11-12.- С.52-57.
 54. Зінченко В.В. «Імперія» і «Множина» та критика апологетики  постімперіалістичної глобальної експансії [Текст] /В.В.Зінченко //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць.–  2011. – Вип. № 44. – С.52-60.
 55. Зінченко В.В. Індустріалізм і глобальні трансформаційні тенденції суспільних систем [Текст] /В.В.Зінченко //Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. № 18. – 2010.– С.55-62.
 56. Зінченко В.В. Інституалізація моральної свідомості як передумова суспільного розвитку в західній соціальній філософії освіти [Текст] /В.В.Зінченко // Філософія освіти. – 2010. – №1-2(9).– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова,2010.– С.137-149.
 57. Зінченко В.В. Інституалізація місцевого народовладдя і перспективи реформ системи самоврядування /В.В.Зинченко//Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні – Острог, 2012 [Електронний ресурс]http://naub.oa.edu.ua/?s=%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8
 58. Зінченко В.В. Інституційний вимір глобального суспільного розвитку [Текст] /В.В.Зинченко//Придніпровські соціально-гуманітарні читання: у 5-ти частинах.– Д.:ТОВ «Інновація», 2012. – ч.5. – 218 с. – С.135-138.
 59. Зінченко В.В. Історичність альтернатив соціального буття в онтології суспільного розвитку [Текст] /В.В.Зінченко // Практична філософія. – 2010. – № 4 (38). – С.89-101.
 60. Зінченко В.В. Історичність феномену суспільного буття в економіко-політичному середовищі [Текст] /В.В.Зінченко // Зб.наук.пр. «Суспільна альтернатива та нові стратегії». - К., 2007. – С.56-65.
 61. Зінченко В.В.Концепція фізичної соціальної економіки і парадигми глобального розвитку: зарубіжні моделі та український контекст [Текст] /В.В.Зінченко //Актуальні проблеми економіки.Науковий журнал. – ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – №. 10(124).– С.23-31.
 62. Зінченко В.В.Концепції «залежності» і «суспільних альтернатив» та моделі глобального розвитку світу [Текст] /В.В.Зінченко //Гілея. – К., 2010. – Вип.39. – С. 223-233.
 63. Зінченко В.В.Концепція глобальної «фізичної соціальної економіки парадигм розвитку»:зарубіжні моделі та український контекст [Текст] /В.В.Зінченко // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації. – 2011.– 104 с.– С.34-39.
 64. Зінченко В.В. Контроверза вільних економічних зон: субсидіарний регіоналізм versus системний дерегульований  трайбалізм [Текст] /В.В.Зінченко//Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства. – 2010. – 116 с.– С.12-17.
 65. Зінченко В.В. Людина, нація, держава. Від етносу до політичної нації [Текст] / В. В. Зінченко // Практична філософія. – 2001. – №3. – С.156-170.
 66. Зінченко В.В. Людина як «турбота про себе» в герменевтиці суб'єкту[Текст] /В.В.Зінченко // Вісник Київського університету. - К.: 1996.-С.50-65.   
 67. Зінченко В.В. Неомарксистська концепція соціального управління [Текст] /В.В.Зінченко //ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Частина І. м.Київ. – К.:Фенікс, 2004.– 398 с. – С.53-57.
 68. Зінченко В.В. Моделі сучасних форм оптимізації операцій на банківських рахунках//Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України [Текст] /В.В.Зінченко //Національний університет державної податкової служби України. – 2009. – № 2. – С.63-73.
 69. Зінченко В.В. Модель глобального імперіалізму: історія і сучасність. [Текст] /В.В.Зінченко //Гілея.– К., 2010. – Вип.34. – С. 225-232.
 70. Зінченко В.В. Національні та екзистенційно-особистісні фактори проблеми історичних і неісторичних народів в умовах суспільних трансформацій[Текст] /В.В.Зінченко// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в Україні.Зб.наук.пр.- К.: 2007. - С. 43-56.
 71. Зінченко В.В. Неомарксизм і духовно-правові засади соціал-демократії [Текст] /В.В.Зінченко //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб.наук.пр.– 2000.– К.:Вид. центр КДЛУ, 2000.– С. 90-98.
 72. Зінченко В.В. Неомарксистська ідея соціалізму та християнство [Текст] /В.В.Зінченко // Українське релігієзнавство. Бюлетень Укр. ас. релігієзнавців і Вид. релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.– 2000. – №16.– С.11-22.
 73. Зінченко В.В. Необіхевіоризм як соціально-філософська модель освіти, «технології поведінки» і суспільного управління [Текст] /В.В.Зінченко //Філософія освіти.– 2007. – №1(6).– К.:Майстер-клас, 2007.– С.108-118.
 74. Зінченко В.В. Стратегії розвитку України і дилема спеціальних економічних зон: субсидіарний регіоналізм versus системний дерегульований трайбалізм[Текст]  /В.В.Зінченко // Механізм регулювання економіки. Міжнародний науковий журнал. –  Сумський державний університет; Центр економічних досліджень; Академія підприємництва і менеджменту України, Сумське регіональне відділення, 2011. – № 2(52). – 218 с. – С.60-69.
 75. Зінченко В.В. Онтологічні засади неомарксистської концепції суспільного розвитку [Текст] / В. В. Зінченко // Людина і політика. – 2001. - №6. – С.91-105.
 76. Зінченко В.В. Онтологія відповідальності. Неомарксизм і смислобуттєві проблеми розвитку людства [Текст] / В. В. Зінченко // Філософія. Антропологія. Екологія‘2000. Альманах. – К.: Стилос, 2000. – С.168-177.
 77. Зінченко В.В. Парадигма глобальної «фізичної соціальної економіки розвитку»:зарубіжні моделі та український контекст [Текст] /В.В.Зінченко // Моделі управління в ринковій економіці:Зб.наук.пр.– Донецьк:ДонНУ,2012. –  Вип.14. – 330 с. – С.7-30.
 78. Зінченко В.В. Постіндустріалізм та альтернативи суспільного розвитку /В.В.Зінченко [Текст] //Політологічний вісник. – К.,2010. – Вип. 49.– С.16-31.
 79. Зінченко В.В. Проблеми суспільного управління в контексті соціально-філософського аналізу концепції інформаційного суспільства [Текст] /В.В.Зінченко //Studia methodologica. Науковий альманах.– 2009. – Вип.29. – С.194-198.
 80. Зінченко В.В. Проблеми та шляхи розвитку громадянського суспільства в Україні [Текст] /В.В.Зінченко //Мультиверсум. Науковий альманах. .– 2009. – Вип.85. – С.207-218.
 81. Зінченко В.В. Р. Роздольський і концепції розвитку національної державності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів [Текст] /В.В.Зінченко // Збірник наукових матеріалів. - К.: 1997.- С.26-35.
 82. Зінченко В.В. Роль моделі гарантії громадянських прав у державному управлінні США для формування нормативістики міжнародної системи прав людини [Текст] / В. В. Зінченко // Право та управління. Наукове   фахове   видання. – – №1. 2012. – С.259-269.
 83. Зінченко В.В. Роль теологічної освіти в системі громадянської інституалізації суспільства та вищої школи [Електронний ресурс]  /В.В.Зінченко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Простір гуманітарної комунікації: трансформації академічного дискурсу”. – Київ, 23-25 жовтня 2009 р. – http://ntsa-ifon npu.at.ua/blog/gumanitarna_osvita_sekcija_3pidgotovka_kvalifikovanikh_kadriv_v_sistemi_gumanitarnoji_osviti_avtor_roboti/2009-10-15-63
 84. Зінченко В.В. Самовідношення людини та суспільство в європейській філософії модерну (концепція Дітера Генріха)// Вісник ЛДУ ім. І.Франка. – Серія «Філософія». – 1995. - С.53-59.
 85. Зінченко В.В.Світовий досвід розвитку інтегративної системи вищої освіти і підготовки науково-дослідних кадрів: традиції, реформи і модернізаційні моделі [Текст] / В. В. Зінченко // Проблеми освіти:Наук.зб. –– К.,2011. – Випуск №66.Частина І. – 244 с. – С.68-75.
 86. Зінченко В.В. Стратегія і тенденції економіко-політичних трансформацій та моделі управління // Менеджмент сьогодні.- К.: 1996. - С.45-53.
 87. Зінченко В.В. Світ-системний аналіз глобального розвитку versus теорії модернізації (Ч.1.) [Текст] /В.В.Зінченко //Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. ред. В.М. Вашкевич.– К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 49. – С.230-235.
 88. Зінченко В.В. Світ-системний аналіз глобального розвитку versus теорії модернізації (Ч.2.) [Текст] /В.В.Зінченко //Гілея.– К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 50.– С.303-308.
 89. Зінченко В.В. Соціальна політика як фактор громадянського суспільства і національної безпеки України. [Текст] /В.В.Зінченко // Вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. №38.– С. 213-221.
 90. Зінченко В.В. Соціально-психологічне несвідоме в девіаціях влади і політики [Текст] /В.В.Зінченко //Практична філософія. – 2009. – №4.– С.174-182.
 91. Зінченко В.В. Соціально-філософський аспект сучасних західних концепцій суспільної інституалізації освіти [Текст] /В.В.Зінченко // Філософія освіти. – К., 2009. – № 1-2 (8). – С.226-236.
 92. Зінченко В.В. Соціальна філософія історії і аналіз альтернативних перспектив розвитку глобального соціуму [Текст] /В.В.Зінченко// Філософські діалоги’2011.Випуск 5. – Людина.Історія.Розум: за матеріалами філософських читань пам’яті І.В.Бойченка. – К.:Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,2011. – 494 с. – С.58-78.
 93. Зінченко В.В. Соціально-економічне несвідоме в ідеологемах політичної влади і девіаціях суспільного розвитку [Текст] /В.В.Зінченко //Економічний часопис ХХІ. –№9-10. – 2009. – С. 50-53.
 94. Зінченко В.В. Спеціальні зони пріоритетного розвитку: регіональна контроверза субсидіарності і трайбалізму [Текст] /В.В.Зінченко//Актуальні управлінські і економічні проблеми сучасності.Теоретичний і науковий часопис. – 2 (2). – 2010 – БІММ при МАУП, Відділ економіки управління Інституту вищої освіти АПН України, 2010. – 122 с.– С.43-51.
 95. Зінченко В.В. Стратегії розвитку України і дилема спеціальних економічних зон: субсидіарний регіоналізм versus системний дерегульований трайбалізм [Текст] /В.В.Зінченко //Нове в економічній кібернетиці (збірник наукових статей). Моделювання регіональних економічних систем. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – №3. –  С.39-53.
 96. Зінченко В.В. Стратегія просвітництва в епоху ідеологій [Текст] /В.В.Зінченко //Людина і політика. – 2003. – №4. – С.104-116.
 97. Зінченко В.В.Суспільні та інституційні трансформації в сучасних соціальних системах [Текст] /В.В.Зінченко //Гілея. – К., 2009. – Вип.28. – С. 173-179.
 98. Зінченко В.В. Сучасна глобальна світова система і криза ліберальної моделі [Текст] /В.В.Зінченко //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. № 41. – С. 161-168.
 99. Зінченко В.В. Сучасна глобальна система суспільства: макросоціальний підхід та світ-системний аналіз [Текст] /В.В.Зінченко //Гілея. – К., 2009. – Вип.29.– С. 142-148.
 100. Зінченко В.В. Сучасна криза експансії неоліберального імперіалізму і перспективи світової глобалізації [Текст] /В.В.Зінченко // Моделі управління в ринковій економіці:Зб.наук.пр. – Донецьк:ДонНУ,2010. – Вип.13.– 325 с. – С.224-246.
 101. Зінченко В.В. Соціально-економічна інституалізація та регіоналізм в перспективах розвитку держави [Текст] /В.В.Зінченко //Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання.– Київ-Дубно,2010. – Вип.І. – 278 с.–С.16-18.
 102. Зінченко В.В. Суспільна модернізація і громадянська інституалізація як фактор національної безпеки України [Текст] /В.В.Зінченко //Актуальні проблеми зовнішньої політики та економіки України. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2009. – 312 с.– С.66-69.
 103. Зінченко В.В. Феномен утопії в ідеях і суспільно-історичній практиці філософії неомарксизму [Текст] /В.В.Зинченко//Философия повседневности. – Киев: Центр практической философии, 2009. – С.66-69.
 104. Зінченко В.В. Сучасна криза неоліберальної моделі «імперіалізму» і перспективи глобалізації [Текст] /В.В.Зінченко//Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – 904 с. – С.783-791.
 105. Зінченко В.В. Трансформація соціально-економічного сектору в країнах Центральної і Східної Європи в умовах економіко-політичної модернізації та євроінтеграції [Текст] /В.В.Зінченко // Економічний часопис ХХІ. – №3-4. – 2009 –  С. 18-22.
 106. Зінченко В.В. Типологізація суспільних систем на порозі XXI ст. у контексті гносеології суспільних трансформацій // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.Зб.наук.праць - 2002. - С 332-337.
 107. Зінченко В.В. Формування ідей прав і свобод людини в європейській соціальній та економіко-політичній традиції.//Матеріали науково-практичної конференції «Розвиток державного управління та демократії в системі місцевого самоврядування». - Київ: 1998. – С. 213-222.
 108. Зінченко В.В. Фізична економіка як модель управління конкурентним плануванням максимальної ефективності [Текст] /В.В.Зінченко //Актуальні проблеми економіки.Науковий економічний журнал. – ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – №. 8(134). – 568 с. – С.10-18.
 109. Зінченко В.В.Теоретичні і методологічні засади взаємодії громадянського суспільства і держави [Текст] /В.В.Зінченко //Studia methodologica. Науковий альманах. Філософські, політологічні та соціологічні студії. – 2009. – Вип.28. – С.187-193.
 110. Зінченко В.В. Тотальність та історичність буття в онтології суспільного розвитку філософії неомарксизму [Текст] /В.В.Зінченко //Totallogy-XXI.Постнекласичні дослідження.– К.:ЦГО НАН України, 2010. – № 23. – С.151-173.
 111. Зінченко В.В. Тотальність історії та комунікативність розуму // Вісник Університету «Львівська політехніка» - 1997.- С.43-52.
 112. Зінченко В.В. Трансформація соціальномобільних сил в умовах “пізнього капіталізму” [Текст] / В. В. Зінченко //Людина і політика. – 2002. – №4. – С. 109-122.
 113. Зінченко В.В. Утопія як онтологічна модель суспільного [Текст] /В.В.Зінченко // Людина і політика. – 2004. – №5. – С. 88-94.
 114. Зінченко В.В. Онтологія глобальної історичності і темпоральності  суспільного розвитку в неомарксизмі [Текст] /В.В.Зінченко //Час у дзеркалі науки. – К. Центр учбової літератури, 2011. – 408 с.–С.16-19; 211-214.
 115. Зінченко В.В. Феномен утопії в суспільно-історичній практиці [Текст] /В.В.Зінченко //Людина і політика. – 2004. – №2. – С. 98-104.
 116. Зінченко В.В. Аналітика мови і повсякдення: дискурс як психо-соціальна онтологія людини і парадоксальність виміру людського буття /В.В.Зінченко //Міжнародна наукова конференція „Крихти буття: література і практики повсякдення”. – 22-23 вересня 2011 р., Бердянськ./[Електронний ресурс]. – http://bdpu.org/scientific_published/kryhty/articles
 117. Зінченко В.В. Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації [Текст] /В.В.Зінченко // Актуальні проблеми економіки.Науковий журнал. – ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – №. 1(127). –  500 с. – С.17-25.
 118. Зинченко В.В. Институциональные тенденции глобализации и модели регионализации восстановительного общественно-экономического развития [Текст] /В.В.Зинченко //Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Т.1. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2012. – 290 с. – С.273-278.
 119. Зинченко В.В. Проблемы национальной и социальной безопасности транзитивной Украины в системном контексте постсоветской интеграции [Текст] /В.В.Зинченко//Международные отношения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве: в 2-х частях. – Д.:ТОВ «Інновація», 2012. – ч.1. – 144 с. – С.90-94.
 120. Зінченко В.В. Християнська етика і соціально-онтологічний ідеал неомарксизму [Текст] / В. В. Зінченко // Філософія. Антропологія. Екологія’2001. Альманах. – К.: Стилос, 2001. – С.307-317.
 121. Sintschenko V. Ein beitrag zur rekonstruktion des wissensgesellschaf /V. Sintschenko // Vědecký průmysl evropského kontinentu. – 2011. – Díl 14.Filosofie. Politické vědy. Historie. Administrativa. – Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2011. – 88 s. – S.52-61.
 122. Зинченко В.В.Институциональная социально-педагогическая модель образования как «общественного производства»: «технологии управления» мышлением и модификацией поведения необихевиоризма [Текст] /В.В.Зинченко //Управление инновационным образованием:сб науч.ст./Урал.гос.пед.ун-т. В 3-х ч. Ч.1. – Екатеринбург:Урал. Гос.пед.ун-т, 2011. – 289 с. – С.14-25.
 123. Зинченко В.В. Глобализация, постмодернизация экономики и трансформации менеджмента в транзитивном развитии [Текст] /В.В.Зинченко//Vědecký průmysl evropského kontinentu. – 2011. – Díl 12.Ekonomické vědy – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2011. – 96 s. – S.78-84.
 124. Зинченко В.В. Инструменталистский прагматизм, общественное развитие и неопрагматическая модель социального менеджмента [Текст] / В. В. Зинченко //Актуальные вопросы педагогики, психологии, социологии. – Выпуск 1. – Том 3. – Махачкала: Дагестанский государственный педагогический университет, 2012.– 256 с. – С.8-15.
 125. Зинченко В.В. Необихевиоризм как институциональная социально-педагогическая модель психологии «общественного производства», модификации поведения и «технологии управления» [Текст] / В. В. Зинченко // Психология образования в поликультурном пространстве. – 2011. – Том 3. – № 15. – С.5-14.
 126. Зинченко В.В. Дилемма специальных зон в Украине: субсидиарный регионализм или системный дерегулированный трайбализм? [Текст] /В.В.Зинченко //Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4.– С.241-245.
 127. Зинченко В.В. Идеологемы бессознательного. Cоциально-психологическое измерение индивидуальных, политических и экономических девиаций  общественного развития [Текст] /В.В.Зинченко // «Alma Mater» (Вестник высшей школы). – №7. –  2012. – 120 с.– С.6-11.
 128. Зинченко В.В. Инструменталистский прагматизм, общественное развитие и неопрагматическая модель социального менеджмента [Текст] / В.В. Зинченко //Актуальные вопросы педагогики, психологии, социологии. – Выпуск 1. – Том 3. – Махачкала: Дагестанский государственный педагогический университет, 2012.– 256 с. – С.8-15.
 129. Зинченко В.В. Индустриальные конфликты транзитивного типа [Текст] /В.В.Зинченко // Социальная экономика и экономическая политика. Научный журнал.–Т.12. – № 1. Январь 2011.– М.: Государственный университет Высшая школа экономики; Московская Высшая школа социальных и экономических наук, 2011. – 144 с. – С.16-33.
 130. Зинченко В.В. Критическая социальная онтология практики трансформаций и девиаций глобального общественного развития /В.В.Зинченко // Вестник Удмуртского университета. Электронный научный журнал. – Серия 3: «Философия. Социология. Психология. Педагогика». – Ижевск, 2012. – Выпуск 3. – С.7-17. – 1,2 д.а.
 131. Зинченко В.В. Человеческий капитал и демократизация менеджмента [Текст] /В.В.Зинченко //Вопросы структуризации экономики. – 2012. – №2.– С.62-66. – 0,5 д.а.
 132. Зинченко В.В. Маркетинг человеческого капитала в новой экономике и демократизация менеджмента /В.В.Зинченко // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. – 2012. – Том № 5. Выпуск 3. – 163 с.. – Выпуск 3. – С.66-81. – 0,5 д.а.
 133. Зинченко В.В. Необихевиоризм как институциональная модель «общественного производства» и «технологии управления» [Текст] / В. В. Зинченко // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки.– №8. – 2011.– С.17-26.
 134. Зинченко В.В. Неомарксизм как критическая гносеология свободы глобализированной современности [Текст] /В.В.Зинченко //Свободомыслие: сборник статей. – Москва; Магнитогорск: МФ ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ», 2012. – 208 с. – С.86-100.
 135. Зинченко В.В. Онтология глобального общественного развития в неомарксизме [Текст] /В.В.Зинченко // Вестник Воронежского государственного университета. Серия:Философия. – Воронежский государственный университет, Кафедра онтологии и теории познания.-№1(5) 2011. – Воронеж:Изд-во ВГУ, 2010. – 159 с.– С.3-21.
 136. Зинченко В.В. Гражданское воспитание как институциональная социально-педагогическая модель «общественного производства» модификации поведения и «технологии управления». /В.В.Зинченко // Образование и воспитание гражданина в контексте церковно-общественного сотрудничества [Электронный ресурс]: материалы VIII научно- образовательных Знаменских чтений (12 марта – 15 марта 2012 г.). – Курск : Изд-во Курского гос. ун-та, 2012. – С.9-13.
 137. Зинченко В.В. Онтология социально-экономического бессознательного в трансформациях и девиациях общественного развития [Текст] /В.В.Зинченко // Вестник Воронежского государственного университета. Серия:Философия. – Воронежский государственный университет, Кафедра онтологии и теории познания. – №2(6) 2011. – Воронеж:Изд-во ВГУ, 2011. – 165 с. – С.29-45.
 138. Зинченко В.В. Постиндустриализм и альтернативы глобального развития [Текст] /В.В.Зинченко //Вестник Воронежского государственного университета. Серия:Философия. – Воронежский государственный университет, Кафедра онтологии и теории познания. – №2 (4) 2010. Воронеж:Изд-во ВГУ, 2010. – 190 с. – С.17-31.
 139. Зинченко В.В. Постмодернизация экономики и трансформации менеджмента в транзитивном развитии [Текст] /В.В.Зинченко //Вестник Воронежского государственного университета. – Воронежский государственный университет. – №2 2011. – Воронеж:Изд-во ВГУ, 2011. – 251 с. – С.9-13.
 140. Зинченко В.В. Потенциал рациональности общественно-экономической практики в институциональном измерении трансформаций регионального и глобального развития [Текст] /В.В.Зинченко //Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сборник статей. – Абакан: Издательствуо ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова», 2012. – 216 с. – С.25-28.
 141. Зинченко В.В. Прагматизм, инструментализм психологии и неопрагматистская модель менеджмента [Текст] / В. В. Зинченко // Известия Южного федерального университета.Педагогические науки. – №8. – 2011.– С.133-141.
 142. Зинченко В.В. Регионализация, институциональные тенденции глобализации и модель восстановительного общественно-экономического развития [Текст] /В.В.Зинченко //Региональные проблемы преобразования экономики. – 2012. – №2. – С.248-257. –  269 с.
 143. Зінченко В.В. Передумови сучасної світової кризи і американський квазіфінансовий варіант глобалізму [Текст]  /В.В.Зінченко // Zpravy vědecke ideje. – 2011. – Díl 7:Ekonomické vědy.Administrativa.Politické vědy. –  Praha:Publishing House «Education and Science» s.r.o,2011. – 88 s. – S.49-52.
 144. Зинченко В.В. Регионализация общественно-экономического развития в современных тенденциях глобализации [Текст] /В.В.Зинченко //Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования. – Абакан: Издательствуо ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова», 2011. – 280 с. – С.38-41.
 145. Зинченко В.В. Роль, институциализация и перспективы местного и общественного самоуправления в постсоветском региональном и городском развитии [Текст] /В.В.Зинченко // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. – № 4. – Том 6. Экономика. –  184 с. – С.25-42.
 146. Зинченко В.В. Системные альтернативы общественного развития и модель институционального делиберативного самоуправления в социально-экономических трансформациях глобальной современности [Текст] /В.В.Зинченко // Актуальные проблемы экономики, права, образования: история и современность. Часть II.  – Екатеринбург: Изд-во Уральского института экономики, управления и права, 2012. – 446 с. – С.209-222.
 147. Зинченко В.В. Социально-политическая и экономическая трансформация современных транзитивных обществ Европы [Текст] /В.В.Зинченко //Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С.299-304.
 148. Зинченко В.В. Социально-политическая и экономическая трансформация современных транзитивных обществ [Текст] /В.В.Зинченко //Менеджмент в России и за рубежом. –  № 1, 2012. – 144 с. – С.64-71.
 149. Зинченко В.В. Cоциально-психологическое измерение политических и экономических трансформаций общества [Текст] /В.В.Зинченко//ПОЛИТЭКС.–Санкт-Петербургский государственній университет. – № 2. – 2010. – С.242-253.
 150. Зинченко В.В.Социально-экономическое бессознательное в трансформациях и девиациях общественного развития [Текст] /В.В.Зинченко //Психология и экономика. – 2011. Том 4. №1. – 131 с. – С.89-103. – 1,2 д.а.
 151. Зинченко В.В. Эволюция, трансформации и перспективы левых партий в глобализированной современности [Текст] /В.В.Зинченко//ПОЛИТЭКС.Научный журнал.Том 7. №4. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та.,2011. – С.270-273. – 300 с.
 152. Зінченко В.В. Глобалізм: перспективи світового розвитку і трансформації людини (соціально-філософський аналіз) [Текст] /В.В.Зинченко //Zprávy vědecké ideje. – 2011. – Díl 16:Filosofie. – Praha:Publishing House «Education and Science» s.r.o,2011.– 64 s. – S.7-12.
 153. Зинченко В.В. Институциональная глобализация и делиберативные модели общественного развития [Текст] /В.В.Зинченко // Vědecký průmysl evropského kontinentu. – 2011. – Díl 14.Filosofie. Politické vědy. Historie. Administrativa. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2011. – С.9-17.
 154. Зинченко В.В. Общественные и институциональные трансформации в современных индустриальных системах [Текст] /В.В.Зинченко //Политические институты в современном мире. Санкт-Петербургский государственный университет.– Санкт-Петербург: ООО «Аллегро», 2010. – 406 с. – С.129-132.
 155. Зинченко В.В. Онтология делиберативной коммуникации и системные трансформации глобального социально-экономического развития [Текст] /В.В.Зинченко // Вещи и коммуникация: экономические и культурные взаимодействия в креативной индустрии меняющегося общества / НОУ ВПО «СИ ВШПП»; под ред. А.В.Бирюкова, В.И. Ионесова. – Самара: ООО "Изд-во ВЕК #21", 2012. – 514 c.  – С.356-386.
 156. Зинченко В.В. Онтология рациональности общественной практики в институциональном измерении трансформаций глобального развития [Текст] /В.В.Зинченко // Социальная жизнь в свете философской рефлексии: сборник научных трудов. / под ред.Т.Н.Брысиной.– Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 345 с. – С.139-151.
 157. Зинченко В.В. Регионализация, институциональные тенденции глобализации и модель восстановительного общественно-экономического развития [Текст] /В.В.Зинченко // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление – Воронежский государственный университет. – №1 2012. – Воронеж:Изд-во ВГУ,2012. – 176 с. – С.9-17.
 158. Зинченко В.В. Системы управления, информационное моделирование и эффективность развития децентрализированных организационных структур [Текст] /В.В.Зинченко //Исследование систем менеджмента отраслевых организаций: теория и практика: сб. науч. ст.. – Екатеринбург:Урал. Пед. Ун-т, 2012. – 450 с. – С.15-20.
 159. Зинченко В.В. Социальный и человеческий капитал в контексте глобальных общественных трансформаций и демократизации менеджмента[Текст] /В.В.Зинченко // Социальный капитал современного общества. – СПб.: Скифия-Принт, 2012. – 406 с.– С.221-226.
 160. Зинченко В.В. Социально-экономическое бессознательное в девиация политических и общественных институтов [Текст] /В.В.Зинченко // Электоральные кампании как форма политической деятельности, уровень правовой культуры, легитимация власти: традиции и современность. – Минск:Тесей,2012. – 332 с. – С.51-65. - 1 д.а. Статті у міжнародних виданнях країн СНД
 161. Зинченко В.В. Гражданское воспитание как институциональная социально-педагогическая модель «общественного производства» модификации поведения и «технологии управления». /В.В.Зинченко // Образование и воспитание гражданина в контексте церковно-общественного сотрудничества [Электронный ресурс]. – Курск : Изд-во Курского гос. ун-та, 2012. – С.9-13. – 0,7 д.а.
 162. Зинченко В.В. Онтология социальной тотальности глобализированной современности в эволюции, трансформации и перспективах дискурса марксизма//Totallogy-XXI.Постнекласичні дослідження. №28.– Київ: ЦГО НАН України. – 2012. – 323 с. – С.162-184. – 1,2 д.а
 163. Зинченко В.В. Корпоративное партнерство и институциональное общественно-экономическое развитие в контексте делиберативной модели менеджмента [Текст] /В.В.Зинченко //Новые тенденции в развитии российской модели корпоративного управления [Текст]: [в 3 кн.]/М-во образования и науки РФ, Урал.гос.экон. ун-т., Ин-т корпоративного управления и предпринимателства, Кафедра корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса УрГЭУ, НП "Элитарный Клуб корпоративного поведения".– Екатеринбург:Изд-во Урал. гос. экон.ун-та, 2012. – Кн.1. - 190 с. – С.79-94. - 0,8 д.а.
 164. Зінченко В.В. Управлінські інформаційні системи та ефективність розвитку організаційних структур [Текст] /В.В.Зінченко //Нове в економічній кібернетиці зб. наук. ст./Донецький нац. ун-т //. – Донецьк: Юго-Восток, 2012 – 98 с. – Випуск 2: Сучасні проблеми моделювання та управління. – С.32-40. – 0,6 д.а.
 165. Зинченко В.В. Микросоциальное измерение институциональных девиаций общественного развития и идеологемы бессознательного[Текст] /В.В.Зинченко //Креативная экономика и социальные инновации, 2 (3), №2 – 2012.Тематический выпуск «Детали, меняющие мир, от локальных эпизодов к эпохальным событиям». - 175 с. - С.18-28. – 0,6 д.а.
 166. Зінченко В.В. Постіндустріалізм, динаміка процесів самоорганізації і управлінська демократія в перспективах трансформаційних змін векторів глобального розвитку  [Текст] /В.В.Зінченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. –К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 70 (№3). – 908 с. – С. 337-348. – 1,2 д.а.
 167. Зинченко В.В. Институализация ценностного контекста в менеджменте образовательных и воспитательных программ современной западной социальной философии образования//Проблемы воспитания личности молодого человека в образовательном процессе. – М.: РПА Минюста России, 2013: в 2 ч. – Ч. 2 – 523 с. – С.442-449. – 0,7 д.а.
 168. Зинченко В.В. Социальная духовная онтология и практика системных общественных трансформаций//Культура.Политика.Понимание:Материалы Междунар. Симпоз.молодых ученых. – Белгород:ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 192 с. – С.30-35. – 0,5 д.а.
 169. Зинченко В.В. Институциональная модель «общественного управления» модификациями поведения и ценностный технократизм социально-экономической системы образования и воспитания необихевиоризма//Перспективы науки и образования. Научный журнал. – №2. Март-апрель – 2013. – 177 с. – С.7-20. – 0,7 д.а.
 170. Зинченко В. В. Проблемы постсоветской трансформации системы и ценностей народовластия в перспективах институциональных реформ местного самоуправления Теория и практика государственного и муниципального управления: Сборник научных трудов. Вып. 7. – Тюмень: РИО ТюмГАСУ, 2013. - С. 139-149. – 0,7 д.а.
 171. Зінченко В.В.Інституційна деструкція неоліберальної глобалізації і стратегії системного антикризового менеджменту  [Текст] /В.В.Зінченко // SCIENTIFIC STUDIES/Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні  парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка. – Міжнародне наукове видання. – К.:МІЛЕНІУМ, 2012. Вип.1, В. – XVIII+427 с. – С.589-613. – 1,2 д.а.
 172. Зинченко В.В. Институализация научного знания в контексте методологии общественных трансформаций//Бытие науки и жизнь научного сообщества. – Магнитогорск, 2013. – 306 с. – С.76-94. – 0,6 д.а.
 173. Зинченко В.В. Стратегия ценностной и правовой легитимации демократического общественно-политического дискурса//Духовные основы государственности и правопорядка. – Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. - 180 с. - С. 55-58. – 0,3. д.а.
 174. Зинченко В.В. Дискурс как аналитическая социальная онтология, аксиология и гносеология человека[Текст] /В.В.Зинченко //Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – №1, июнь 2013. – 161 с. – С.4-24. – 1 д.а.
 175. Зінченко В. В. ״Право народу״ в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення для ціннісної системи прав людини і демократії /В.В.Зінченко // Часопис Національного університету «Острозька академія».Серія «Право». – 2013. – № 1(7): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13zvvlid.pdf. – С.1-36. – 1,3 д.а.
 176. Зінченко В.В.Соціально-філософська альтернатива стратегій суспільного розвитку: самоврядний лібертаризм versus неолібералізм//Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – Вип.14. – К.:КНУ ім. Т.Шевченка,2012. – 248 с. – С.117-133. – 1 д.а.
 177. Sintschenko V.V. Ethik  Weltbild, Moderne Wirtschaft und  die Aufgabe der Politik// Nauka i Studia. – NR 19 (87) 2013. – 110 s. – S.76-84. – 0,6 д.а.
 178. Зинченко В.В. Парадигма глобально-институционального развития в отечественной концепции физико-социальной модели прогресса[Текст] /В.В.Зинченко //Человек, общество, природа (К 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского). – СПб:СПбГАСУ,2013. – 344 с. – С.112-123. – 0,7 д.а.
 179. Зинченко В.В.  Стратегии интеграции и ценностные ориентиры транзитивной Украины в системном контексте постсоветского пространства [Текст] /В.В.Зинченко // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХI в.). – Витебск:ВГУ им.П.М.Машерова,2013. – 344 с. – С.160-163. – 0,4 д.а.
 180. Зинченко В.В. Интеграция и институализация аксиологических концепций воспитания в современной западной социальной философии образования [Текст] /В.В.Зинченко //Педагогика высшей школы: диалог епох. – СПб:СПбГАСУ,2013. – 456 с. – С.426-432. – 0,4 д.а.
 181. Зинченко В.В. Институализация общественного народовластия и перспективы самоуправления в постсоветском региональном развитии[Текст] /В.В.Зинченко //Государственный советник. Научно-практический журнал. – №1.– 2013. – 97 с. – С.24-45. – 1 д.а.
 182. Зинченко В.В. Делиберативные модели менеджмента и самоорганизационных систем в глобальных институциональных трансформаций общественно-экономического развития /В.В.Зинченко // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. – 2013. – Том № 7. Выпуск 2. – 296 с. – С.263-296. – 1,2 д.а.
 183. Зинченко В.В. Социальный инструментализм прагматизма и специфика неопрагматистской модели в философии образования, аксиологии и концепциях менеджмента [Текст] /В.В.Зинченко //Перспективы науки и образования. Электронный научный журнал. – №2. Май-июнь – 2013. – 262 с. – С.25-37. – 0,8 д.а.
 184. Зинченко В.В. Современная западная социальная философия образования и воспитания:идейная концептуализация, управленческая методология и аксиологическая институализация [Текст] /В.В.Зинченко // «Alma Mater» (Вестник высшей школы). – №8. – 2013. – 120 с.– С.26-31. – 0,7 д.а.
 185. Зинченко В.В. Аналитический дискурс и проблема личности: языковая коммуникация и социальные игры как онтология, аксиология и гносеология человека [Текст] /В.В.Зинченко // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. – Воронежский государственный университет, Кафедра онтологии и теории познания. – №1(9) 2013. – Воронеж:Изд-во ВГУ, 2013. – С.17-39. – 1,3 д.а.
 186. Зинченко В.В. Трансформации ценностной среды образовательно-воспитательного процесса в современном общественном развитии и моделях философии образования//Общество знания: философия, управление, образование: Сб. статей. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. – 376 с.-169-176. – 0,4 д.а.
 187. Зинченко В.В. Институциональные трансформации мирового глобализма и альтернатива общественно-экономического развития в модели демархического делиберативного менеджмента [Текст] /В.В.Зинченко // Социальные проблемы общества в свете научного и религиозного знания:сборник статей. - Заокский:ЗДА,2012. - 183 с. – С.122-126. – 0,3 д.а.
 188. Зинченко В.В. Социальные и христианские ценности в глобальных принципах общественного развития и гражданской демократии [Текст] /В.В.Зинченко //Гуманитарные и социально-экономические проблемы современности: сборник научных трудов. – Пенза: ПГУАС, 2013. – 198 с.  – С.57-63. – 0,7 д.а.
 189. Зинченко В.В. Общественно-экономическое измерение институциональных идеологем бессознательного и потенциал антропологическо-социальных трансформаций [Текст] /В.В.Зинченко //Перспективы науки и образования. Научный журнал. – № 5. Сентябрь-октябрь – 2013. – 262 с. – С.31-38. – 0,7 д.а.
 190. Зинченко В.В. Модель организационно-управленческих инноваций как практика эффективного развития [Текст] /В.В.Зинченко // Инновационная активность современных российских промышленных предприятий: междисциплинарные научные подходы, результаты исследований, опыт социальных преобразований. Сборник. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2013. – 370 с. – С.329-332. – 0,3 д.а.
 191. Зінченко В.В. Сучасний університет, провідні системи вищої освіти: традиції, реформи і модернізаційні моделі в умовах глобалізації [Текст] /В.В.Зінченко //Філософія як культурна політика сучасності.Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. – 122 с.– С.57-61. – 0,3. д.а.
 192. Зінченко В.В. Глобальні трансформації сучасних парадигм освіти і менеджменту суспільного виховання [Текст] /В.В.Зінченко //Постметодика. – 2013. – № 2. – С.41-48. – 0,8 д.а.
 193. Зинченко В.В. Неомарксизм и трансформационно-ценностные перспективы левого идейно-политического дискурса в глобализированной современности [Текст] /В.В.Зинченко//Научно-исследовательские публикации.  – № 2. – 2013. – 160 с. – С.5-37.  – 1,3 д.а.
 194. Зинченко В.В. Коммуникативная аксиология человека как гносеология общественной практики [Текст] /В.В.Зинченко //Креативная экономика и социальные инновации. – Выпуск 3. – 2013.– № 2 (5). - 172 с. - С.6-17. – 0,8 д.а.
 195. Зінченко В.В. Англо-американська модель права та конституціоналізму як інтегративна традиція і вагоме джерело нормативних цінностей [Текст] /В.В.Зінченко //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. – №3 (68). - С.89-102. - 1,2 д.а.
 196. Зинченко В.В.Стратегия развития университетов и ценностные ориентиры Болонской модели образовательного процесса в перспективах постсоветской системы высшего образования//Инновационные технологии в системе дополнительного образования взрослых: сборник научных статей.- Брест:УО «Брест.гос.техн.ун-т», 2013. - 216 с. - С.77-82. – 0,7. д.а.
 197. Зинченко В.В. Дискурс в психосоциальных парадоксах измерения человеческого бытия и общественной практики [Текст] /В.В.Зинченко//Гуманитарные, социально-экономические и естественно-научные проблемы современного общества: Сборник научных трудов. - Пенза: ПГУАС, 2013. - 196 с. - С.61-71.- 0,9 д.а.
 198. Зинченко В.В. Стратегия и ценностные ориентиры Болонской системы образовательного процесса в перспективах постсоветской системы высшего образования [Текст] /В.В.Зинченко//Гуманитарные, социально-экономические и естественно-научные проблемы современного общества: Сборник научных трудов. - Пенза: ПГУАС, 2013. - 196 с. - С.71-76. - 0,5 д.а.
 199. Зінченко В.В. Зелений туризм в Україні як потужний ресурс соціально-економічного розвитку регіонів: актуальні проблеми і перспективи [Текст] /В.В.Зінченко //Індустрія в Україні та Польщі. – Житомир: Вид-во ЖФКІБІТ, 2013. – 203 с. – С.49-52. - 0,5 д.а.
 200. Зинченко В.В. Институциональные тенденции глобализации и перспективы моделей эффективной регионализации//Актуальные вопросы развития финансовой сферы стран и регионов.Сборник материалов. – Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2013. – 403 с.- С.57-62. - 0,5. д.а.
 201. Зинченко В.В. Интеграция социально-политических ценностей гражданской демократии и социально-духовной онтологии христианства в перспективах институциональных глобальних трансформаций общественного развития [Текст] /В.В.Зинченко//Научно-исследовательские публикации.  – № 3. – 2013. – 110 с. – С.39-57.  – 1 д.а.
 202. Зинченко В.В. Системно-интегративные технологии образования и воспитания в концепциях «нового гуманизма» и «позитивного экзистенциализма» в западной социальной философии образования [Текст] /В.В.Зинченко//Образование взрослых в современном образовательном пространстве: сб. науч.ст.  –  Екатеринбург:Урал.гос.пед.ун-т, 2013. – 333 с. – С.13-21.  – 0,7 д.а.
 203. Зинченко В.В. Индетерминация рациональности в перспективах глобальных институциональных трансформаций - Инновационный университет: Философия – Наука – Управление. ХХ лет философскому факультету НГУ. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т.,2013. - 186 с.- С.65-70.- 0,5 д.а.
 204. Зинченко В.В. Социально-антропологические перспективы общественного развития Позднего Модерна: христианские ценности в идеях и принципах гражданской демократии [ Текст] /В.В.Зинченко // Социология религии в обществе Позднего Модерна. – Белгород : ИД «Белгород», 2013. – 460 с. – С.97-107. – 0,7 д.а.
 205. Зінченко В.В. Дискурс мови в психосоціальних моделях як аналітична гносеологія людини і онтологія суспільної практики [Текст] /В.В.Зінченко// Практична  філософія: науковий журнал / Благодійна орг. «Центр практичної філос.»; Ін-т  філос. ім. Г.С. Сковороди НАН  України. – Київ, 2013. – № 2 (48). – 240 с. - С. 52-63. - 1.2.д.а.
 206. Зінченко В.В. Дискурс мови в психосоціальних парадоксах виміру людського буття і суспільної практики [Текст] /В.В.Зінченко // Практична філософія: науковий журнал / Благодійна орг. «Центр практичної філос.»; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 45-58. - 1.2.д.а.
 207. Зинченко В.В. Социально-духовная онтология и практика системных общественных трансформаций в условиях глобализации /В.В.Зинченко//Традиционные ценности в условиях глобализации. – Курск: Изд-во Курского гос. ун-та, 2013.- 0,9 д.а.
 208. Зінченко В.В. Моделі соціалізації в західних концепціях філософії суспільного виховання    [Текст] /В.В.Зінченко //Постметодика. – 2013. – № 1(110). – С.19-25. – 0,8 д.а.
 209. Зинченко В.В. Ценностные принципы гуманизации общественного развития в современной западной социальной философии образования и воспитания [Текст] /В.В.Зинченко // «Alma Mater» (Вестник высшей школы). – №12. – 2013. – 120 с.– С.19-25. – 0,7 д.а.
 210. Зінченко В.В. Стратегії суспільно-антропологічного розвитку в ідеях і системі сучасної соціальної філософії освіти:інтеграція моделі інструменталізму і неопрагматизму з конепцією «Нового  гуманізму» [Текст] /В.В.Зінченко//Антропологічні виміри філософських досліджень, 2013, вип. 4. – 2013. – С.52-70. – 1,9 д.а.
 211. Зинченко В.В. Перспективы гуманизации системы институциональных и ценностных трансформаций глобальной современности [Текст] /В.В.Зинченко //Регионы Евразии: стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества. – М.: РАН. ИНИОН, 2013. – Ч. 1. – 652 с. – С.70-75. – 0,8 д.а.
 212. Зинченко В.В. Современные тендении, идейные принципы систем образования, воспитания и гуманизации общественного развития в социальной философии бразования [Текст] /В.В.Зинченко //Перспективы и пути развития образования в России и в мире: в 2 ч. – М.: РПА Минюста России, 2013. – Ч. 1. –  524 с. – С.166-174. – 0,6 д.а.
 213. Зинченко В.В. Институциональные региональные тенденции модернизации в контексте европейского транзитивного опыта [Текст] /В.В.Зинченко //Регионы: проблемы и перспективы инновационного развития.  – Курган:Из-во УИ ЭУиП, 2013. – 232 с. – С.16-24. – 0,4 д.а.
 214. Зинченко В.В. Социальное партнерство в системе человеческого капитала и делиберативной модели демократизации менеджмента [Текст] /В.В.Зинченко //Проблемы и перспективы развития региональных рынков труда в России/Сб. материалов. – Махачкала:МФ МАДИ,  2013. – 309 с. – С.211-216. – 0,5 д.а.
 215. Зинченко В.В. Мировой опыт институциональной социально-экономической стабилизации регионов и перспективы постсоветских стран в контексте модели территорий и зон приоритетного развития [Текст] /В.В.Зинченко //Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сборник статей. – Абакан: Издательствуо ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова», 2013. – 180 с. – С.17-22. – 0,8 д.а.
 216. Зинченко В.В. Христианская социально-духовная ценностная система и делиберативная практика демократической демархии в условиях глобальных институциональных общественно-государственных трансформаций [Текст] /В.В.Зинченко //Государственный советник. Международный научно-практический журнал. – №4. – 2013. – 118 с. – С.5-18. – 1,3 д.а.
 217. Зинченко В.В. Трансформационные и ценностные перспективы левого идейно-партийного дискурса [Текст] /В.В.Зинченко Электронный научный журнал Социология и политология. - 2013. - Выпуск 1(3) Январь-Март. - С. 3-12. –  1,2 д.а.
 218. Зинченко В.В. Модель «нового гуманизма» в ценностной системе и принципах современной социальной философии образования [Текст] /В.В.Зинченко //Перспективы науки и образования/ Perspectives of science and education. Международный научно-практический журнал. – №1. – 2014. – 311 с. – С.9-13. – 0,6 д.а.
 219. Зинченко В.В. Институциональные социально-экономические, политические, ценностные трансформации и проблемы национальной безопасности в тенденциях глобального развития, интеграции,регионализации [Текст] /В.В.Зинченко//Научно-исследовательские публикации.  – № 2(6). – 2014. – 102 с. – С.64-77.  – 0,7 д.а.
 220. Зинченко В.В. Дискурс языка и проблемные парадоксы измерения бытия: деструкция социально-культурных стереотипов как ценностная социальная онтология и коммуникативная гносеология человека /В.В.Зинченко //Культура и образование. – Март 2014. - № 3. – 0,9 д.а.
 221. Зинченко В.В. Стратегия легитимации демократического общественно-политического и правового дискурса в эпоху глобализации и интеграции [Текст] /В.В.Зинченко //Патриотизм – феномен истории. – СПб:СПбГАСУ,2013. – 463 с. – С.412-419. – 0,5 д.а.
 222. Зинченко В.В. Проблемы и перспективы постсоветской системной социально-экономической региональной трансформации [Текст] /В.В.Зинченко //Методологические вопросы разработки стратегий долгосрочного развития. - Ташкент:IFMR,2013. - 512 c. – С.405-408. – 0,5 д.а.
 223. Зинченко В.В. Транзитивные институциональные процессы и тенденции в условиях глобальных трансформации и постмодернизации[Текст] /В.В.Зинченко //Дни науки. Инновационные инструменты экономики и управления: теория и практика. - Екатеринбург: УрГИ,2013. - 219 c. – С.11-17. – 0,7 д.а.
 224. Зінченко В.В. Мировоззренческая и религиозная идентичность в векторах развития социально-экономических моделей  [Текст] /В.В.Зінченко //Актуальні питання філософсько-релігієзнавчих наук: реалії та тенденції в умовах міжкультурного діалогу - К.: Міленіум,2014. - 114 c. – С.33-43. – 0,6 д.а.
 225. Зінченко В.В. Соціально-ціннісні моделі філософії освіти і менеджменту виховання в інструменталізмі прагматизму і нелпрагматичній концепції [Текст] /В.В.Зінченко// Освітологічний дискурс, 2014, № 1 (5). – С.82-94. – 0,7 д.а.
 226. Зинченко В.В. Духовно-ценностная идентичность в интеграции векторов общественного развития и экономических моделей [Текст] /В.В.Зинченко //Международный периодический научный журнал SCI-ARTICLE. – №6 (февраль) 2014. – 237 с. – С.82-92. – 0,6 д.а.
 227. Зинченко В.В.Гуманистические перспективы институциональных и ценностных трансформаций глобальной современности [Текст] /В.В.Зинченко //ВУЗ. XXI век. – 2014. № 1 (44). – 161 с. – С.110-127 – 0,7 д.а.
 228. Зинченко В.В. Общественно-экономическая практика и личностная девиантность в политико-идеологических трансформациях социальных институтов[Текст] /В.В.Зинченко //Культура. Политика. Понимание. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2014 – 300 с.– С.109-121. – 0,7 .д.а.
 229. Зінченко В.В. Тенденції і перспективи трансформацій сучасної глобальної системи у моделі інституційно-стадіального розвитку [Текст] /В.В.Зинченко //Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації. – К.:Міленіум, 2014. – 141 с. – С.15-23.– 0,5 д.а.
 230. Зинченко В.В. Научное знание, социальное познание и индетерминация рациональности в перспективах глобальных институциональных трансформаций общества  [Текст]/В.В.Зинченко//Личность, общество, право:проблема ценностей и приоритетов. – Магнитогорск, 2013. – 226 с. – С.64-73. – 0,5 д.а.
 231. Зинченко В.В. Тенденции общественно-экономической практики в институциональном, социально-антропологическом и ценностном измерениях глобальных трансформаций современности   [Текст]/В.В.Зинченко//Коллективизм и индивидуализм:идеи и практика: Сборник. – Киев - Магнитогорск:РАНХиГС, 2014. – 304 с. – С.25-36. – 0,6 д.а.
 232. Зінченко В.В. Соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання і постмодерна парадигма в соціальній філософії освіти [Текст] /В.В.Зінченко // Філософія освіти. – 2013. – №1.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова,2013.– С.162-185. – 1,3. д.а.
 233. Зинченко В.В. Аксиологические основы философских принципов гуманизации образования и антикризисного менеджмента деструкции современной педагогики[Текст] /В.В.Зинченко//Гуманитарные проблемы современности: Сборник научных трудов. - Пенза: ПГУАС, 2014. - 217 с. - С.47-55. - 0,8 д.а.
 234. Зінченко В.В. Фундаментальна наукова праця Української школи глобалістики [Текст] /В.В.Зінченко // Економіка АПК.Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2014. – № 5 (235). – С. 138-139. - 0.3.д.а.
 235. Зінченко В.В. Глобальні світові проблеми  освіти і виховання в умовах сучасних індустріальних суспільств [Текст] /В.В.Зінченко //Постметодика. – 2014. – № 1 (116). – С.2-8. – 0,8 д.а.
 236. Зинченко В.В. Тенденции общественного развития личности в социальной философии воспитания и современный образовательный процесс [Текст] /В.В.Зинченко//Образование. Культура. Педагогика. - СПб.: СПбГАСУ, 2014. - 408 с. - С.26-39. - 0,7. д.а.
 237. Зінченко В.В. Критична соціальна філософія освіти і перспективи демократичної інституалізації систем суспільства  [Текст] /В.В.Зінченко //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог:Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014 – Вип. 15.– 188 с. – С.18-26. – 1,2 д.а.
 238. Зинченко В.В.Гуманистические перспективы институциональных и ценностных трансформаций глобальной современности [Текст] /В.В.Зинченко//Модернизация общества в условиях развития современной цивилизации: междисциплинарные научные подходы, результаты исследований, опыт социальных преобразований. - Тольятти:Изд-во ТГУ,2014. - 374 с. - С.40-53. -  0,7 д.а.
 239. Зінченко В.В.Роль Вальдорфської моделі для розвитку інтегративної системи суспільної творчої освіти і гуманістичного виховання [Текст] /В.В.Зінченко// Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.32. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. - К.:Вид. НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014. - 173 с. - С.14-22. - 0,8 д.а.
 240. Зинченко В.В.Современный неокапитализм и аналитика кризисов глобальных трансформаций в институциональном измерении общественно-экономической практики [Текст] /В.В.Зинченко//Социальная жизнь как единство разнородных состояний:сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 199 с.- С.33-42. - 0,5 д.а.
 241. Зінченко В.В. Інституалізація патріотизму і державності у контексті громадянського націотворення і глобалізаційних процесів [Текст] /В.В.Зинченко// Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. - 589 с. - С.234-245. - 0,8 д.а.
 242. Зинченко В.В.Институциональные и ценностные трансформации стратегий самоорганизации в системах менеджмента и социально-трудовых отношений [Текст] /В.В.Зинченко//Научный журнал «Апробация» Ежемесячный научно-практический журнал №7 (22), 2014.- 117 с. - С.52-56. - 0,5 д.а.
 243. Зінченко В.В. Глобальні трансформації сучасних парадигм освіти і менеджменту суспільного виховання [Текст] /В.В.Зінченко //Постметодика. – 2014. – № 1. – С.2-8. – 0,8 д.а.
 244. Зинченко В.В.Религиозные структуры в системе формирования институтов гражданского общества Украины [Текст] /В.В.Зинченко //Социология религии в обществе Позднего Модерна: сборник статей. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 408 с. - С.330-338.-  0,5 д.а.
 245. Зинченко В.В. Социальная рациональность и аналитика практики в институциональном измерении общественных трансформаций [Текст] /В.В.Зинченко // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет". Кафедра онтологии и теории познания. – № 3. – 2014 (июль-сентябрь). – Воронеж:Изд-во ВГУ, 2013. – 146 с.– С.16-31. – 1 д.а. – С.32-49.
 246. Зинченко В.В. Делиберативные модели менеджмента самоорганизационных систем в контексте развития потенциала человеческого капитала [Текст] /В.В.Зинченко //Менеджмент и экономика отраслевых организаций: теория, мето-дология и практика [Текст]: сб. науч. ст. –Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2014. – 309 с. - С.4-7. - 0,5 д.а.
 247. Зінченко В.В. Сучасні тенденції глобальної світової системи і неоліберальні трансформації освіти [Текст] /В.В.Зінченко //Філософія як культурна політика сучасності. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. – 86 с.– С.22-23. – 0,3. д.а.
 248. Зинченко В.В. Глобальные институциональные трансформации стратегий самоорганизации в системах менеджмента [Текст] /В.В.Зинченко //Стратегический менеджмент компании: опыт и перспективы развития//Сборник материалов. – Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2013. – 296 с. – С.25-30. – 0,5 д.а.
 249. Зинченко В.В. Индетерминация рациональности в перспективах лобальных институциональных общественных трансформаций [Текст] /В.В.Зинченко //Социальная онтология в структурах теоретического знания. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2014. – 548 с. – С.24-36. – 0,6 д.а.
 250. Зинченко В.В. Глобальные тенденции идейно-ценностных и философско-педагогических процессов гуманизации развития личности в трансформациях системы высшего образования [Текст] /В.В.Зинченко //Гуманитарные и социально-экономические проблемы современности: Сборник научных трудов. - Пенза: ПГУАС, 2014. - 390 с. - С.88-101.- 0,8 д.а.
 251. Зінченко В.В. Соціальна філософія «нового гуманізму» у принципах освіти та менеджменті морально-ціннісного виховання і формуванні інтелектуальної особистості [Текст] /В.В.Зінченко// Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 33. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2014 - С. 29-37. - 0,7 д.а.
 252. Зинченко В.В. Стратегия интеграции христианской духовной онтологии и ценностной системы социально-гражданской демократии в практике системных общественных трансформаций [Текст] /В.В.Зинченко //Духовные и социально-экономические проблемы развития общества в XXI веке: Сборник научных трудов. – Заокский: ЗХГЭИ, 2014. – 344 с. - С.20-31. - 0,7 д.а.
 253. Зинченко В.В. Детерминанты развития морального сознания как основа общественной деятельности в «гуманистическом подходе» западной социальной философии образования [Текст] /В.В.Зинченко //Образование взрослых: сб.науч.ст.: в 2-х ч. Ч.1. Екатеринбург: Урал.гос.пед. ун-т, 2014. – 279 с. – С.56-63. – 0,5 д.а.
 254. Зинченко В.В. Аналитика влияния глобальных трансформаций общественно-экономической практики на образовательно-воспитательные процессы развития личности [Текст] /В.В.Зинченко //Проблемы развития образования на современном этапе: в 2 ч.: Ч. 1. – М.: РПА Минюста России, 2014. –  559 с. – С.201-209. – 0,6. д.а.
 255. Sintschenko V. Die Philosophie des Rechtes und die staatliche Verwaltung [Text] /V.Sintschenko // Deutschen Zeitschrift für Philosophie. Zweimonatsschrift der internationalen philosophischen Forschung. - 1999. - Heft 6: Globalisierung, Medien und Demokratie. – S.56-62. – 0,5 д.а.
 256. Sintschenko V. Die Widersprüche von Arbeit, Selbst und Technologien im Spätkapitalismus [Text] /V.Sintschenko //Sozialphilosophie und Cultural Studies. Band 5. - 2001. - S.121-130. – 0,5 д.а.
 257. Sintschenko V.V. Vermögenspolitik im Spätkapitalismus  [Text] /V.V.Sintschenko // Vermögenskonzentration. Bd.2. – 2007. – S.101-109.
 258. Sintschenko V. Geltungstheorie. Ein Beitrag zur rationalen Rekonstruktion des „Verhängnisses“ [Text] /V.V.Sintschenko // Sozialforschung (WZB), H. 84. – 2009. – S.15-17. – 0,5 д.а.
 259. Sintschenko V. Bilder von der wirtschaft im spätkapitalismus [Text] /V.V.Sintschenko // Kluczowe aspekty naukowej działalności. – 2012. – Volume 9. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia, 2012. – S.50-61. – 0,7 д.а.
 260. Sintschenko V. Sozial Wirtschaft und die Entwicklung der Zivilgesellschaft [Text] /V.V.Sintschenko //Soziale Wirtschaft. – 5/2010.– Berlin:CB-Verlag Carl-Boldt.– S.161-183. – 1 д.а.
 261. Sintschenko V. Die widersprüche und des wandlungen des spätkapitalismus.Die kritische theorie des neomarxismus als einer neuen marxlektüre [Text] /V.V.Sintschenko // Kluczowe aspekty naukowej działalności. – 2012. – Volume 13. Filozofia. Psychologia i socjologia. –  Przemyśl.  Nauka i studia, 2012. – S.14-23. – 0,7 д.а.
 262. Sintschenko V. Die postmodernen Tendenzen der globalen Entwicklung wie die Form des modernen Nachimperialismus [Text] /V.Sintschenko // Vědecký průmysl evropského kontinentu. – 2012. – Díl 11. Filolocké vědy. Politické vědy.  –  Praha:Publishing House «Education and Science», 2012. – S.23-27. – 0,7 д.а.
 263. Sintschenko V.V. Die ideologishen krieger der globalisierung:feindschaft ideologishe front des neoliberalismus gegen gesellschaftliche alternativen [Text] /V.V.Sintschenko //Dny vědy.- 2013. - Dil 24.-Praha. Publishing House «Education and Science». –  S.46-51. – 0,5 д.а
 264. Sintschenko V.V. Weltgesellschaft: postimperialismus und die aufteilung der welt//Aktualne problemy nowoczesnych nauk. – 2013. – Volume 15. Historia. Politołogija. - Przemyśl: Nauka i studia.- S.63-71. – 0,7 д.а.
 265. Zinchenko Victor V. The question of value in the concepts of society (Vladimir Mikhaylovich Bubekin and Penza Region) //Bylye Gody. 2014. № 32 (2). – Р.200-205. – 0,5 д.а.
 266. Зинченко В. В. Институциональная «физическая социальная экономика»  и парадигмы глобального развития: зарубежные концепции  и отечественные модели [Текст] /В.В.Зинченко //Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сборник статей. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2014. – 168 с. – С.16-23. – 0,9 д.а.
 267. Zinchenko Victor V. The Russian Orthodox and Catholic Church in 1980 – the 1990th Years: to History of Relationship//Bylye Gody. 2014. № 32 (2).  – Р.194-199. – 0,5 д.а.
 268. Zinchenko V.V. Ukrainian model and foreign institutional concept of «physical social economy» paradigm of global development [Text]/V.V.Zinchenkо //Journal of scientific research publications. – 2014. № 6(10). – Series “Development and modernization of society”. – С.58-76.  – 1 д.а.
 269. Zinchenko Victor. V. Sectarians in the USSR in the 1940–1960s (case study: Penza region) [Text] /V. Zinchenko //Bylye Gody. 2014. № 34 (4).  – Р.194-199. – 0,5 д.а.
 270. Зинченко В.В. Интеграция практики системных общественных трансформаций и социально-духовной онтологии в процессах институциональных глобальных трансформаций [Текст] /В.В.Зинченко // Современное общество: проблемы, тенденции, перспективы: Сборник научных трудов. - Пенза: ПГУАС, 2014. - 403 с. - С.68-86. - 1,2 д.а.
 271. Раціональний інструменталізм у прагматистській моделі та непрагматичній концепції філософії освіти і соціального менеджменту виховання [Текст] /В.В.Зінченко//Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 34. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2014 - С. 16-23. - 0,8. д.а.

 

Електронна адреса:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net