Друк

Бойченко Михайло Іванович

Boychenko MI-2013

Доктор філософських наук, доцент

Інститут вищої освіти НАПН України (головний науковий співробітник), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (професор), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (професор), Національна академія аграрних наук України (професор)

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Участь у міжнародних проектах

Перекладач з німецької – текстів Нікласа Лумана «Поняття цілі і системна раціональність» та «Соціальні системи», а також укладач-перекладач книги Нікласа Лумана «Час і системна раціональність», а також з англійської – текстів Ричарда Рорті (Постмодерністський буржуазний лібералізм») та Йогана Гейзінги (розділи з книги «Homo Ludens»): спільно з Міжнародним фондом «Відродження» (Луман, Рорті) та Інститутом ритмології (Росія) (Луман).

Коло наукових інтересів: Соціальна філософія, філософія освіти, філософія політики, теорія соціальних систем.

Публікації

Понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 1 індивідуальна монографія «Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні і функціональні аспекти», розділи у 10 колективних монографіях, розділи у підручнику «Основи практичної філософії» та навчальному посібнику «Філософія освіти», спільно з І.В.Бойченком – автори навчального посібника для дистанційного навчання «Філософія» (у двох частинах – перші видання відповідно ч.1 – 2004, ч. 2 – 2007 роки).

Відповідальний секретар словників «Філософський словник соціальних термінів» та «Філософія політики», а також підручника та хрестоматії (у 4-х частинах) «Філософія політики». Співавтор 6-ти енциклопедичних словників.

Список наукових та навчально-методичних праць

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації
№ п\п Назва наукової праці Характер праці Вихідні данні Обсяг у стор. Співав-тори
1. Принцип гри як вираз інтегративної сутності культури друк. Українознавство та проблеми інтеграції природничих знань в умовах сучасної школи (тези науково-практичної конференції). – Тернопіль: Б.в., 1993. – С. 12-14. 3  
2. Філософія гри: Й. Гойзінга, Ф.Ніцше та інші  друк. Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 5-6. – С.209-220. 24  
Фахове видання
3. Філософія гри: класичний і посткласичний етапи друк. Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. – Випуск 24. – К., 1995. – С. 94-117. 28  
Фахове видання
4. Гра, закон і історія у Хейзінги друк. Суспільні закони та їх дія [колективна монографія]. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 187-189. 365 /3 Бойченко І.В., Куценко В.І.,
Монографія Шморгун О.О. та ін. (всього – 8 осіб)
5. Філософія історії: предмет, напрямки, детерміністські та ігрові концепції друк. К.: ЦГО НАН України, 1995. – 59 с. 120 /36 Бойченко І.В.
6. Игра как форма человеческих отношений и способ познания друк. Общественные отношения  и социальное познание (Методологический анализ) [колективна монографія]. – К.: Институт философии НАН Украины, 1996. (Деп. в ГНТБ Украины 03701.97, N5 – УК 97). – С. 101-134. 364 /36  Бойченко І.В., Куценко В.І.,
Монографія Шморгун О.О. та ін. (всього – 8 осіб)
7. Антропософія, Гадамер, Гартман, Гра, Зіммель, Лоський, Лукач, Модернізації теорія, Уайтхед, Хабермас, Хейзінга, Хоркхаймер друк. Соціальна філософія: Короткий Енциклопедичний словник. – Київ-Харків: Рубікон, 1997. – С. 33-34, 94-95, 96-97, 109-110, 161-162, 215-216, 216-217, 244-245, 361-362, 380, 381, 383. 600 /21 За заг. ред. В.П.Анд-рущенка, М.І. Горлача
8. Поняття соціальної ролі в варіанті феноменологічної соціології П.Бергера і Т.Лукмана друк. Київський університет імені Тараса Шевченка. Філософський факультет “Дні науки”.11-12 квітня 1998 р. Тези наукових доповідей та виступів викладачів, докторантів, аспірантів, студентів. – К.: Б.в.,1998. – С.12. 3  
9. Філософія між наукою та ідеологією:  друк. Дні науки 9-10 квітня 1998 року – К.: РВЦ “Київський університет імені Тараса Шевченка”, 1998. – с. 58-59. 03.Лют Ташпу-лов В.
теорія соціального пізнання Е. Топіча
10. Антропософія, Благо, Гра в історії, Теорія модернізації друк. Соціологія: Короткий Енциклопедичний словник. – Київ: Український центр духовної культури, 1998. – С. 33-34, 47-48, 104-105, 629-631. 930 /12 За заг. ред. В.І.Воло-вича
11. Соціальні та системні інтеграції у цивілізаційному процесі: гра і лідер друк. Цивілізація та історія [колективна монографія]. – К,: Київський  інститут “Слов’янський університет”, 1999. – С.110-135. 145 /36 Бойченко І.В., Рябенко В.О., Надоль-ний М.І та ін. (всього – 9 осіб)
Монографія
12. Соціальні системи та оточуюче середовище: функціональний аналіз екологічної проблематики  друк. Філософія. Антропологія. Екологія. – Альманах. Випуск перший. – К.: Стилос, 2000. – С. 68-78. 12  
Фахове видання
13. Соціальна філософія як методологія гуманітарної освіти   друк. Теоретико-методичні засади вдосконалення підготовки кадрів у вищих закладах освіти І – ІІ рівнів акредитації. Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції. 1 – 2 червня 2000 р. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – С. 82-84. 3  
14. Соціально-філософський аналіз проблем освіти   друк. Всеукраїнська науково-методична конференція “Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи”. -  К.: ВЦ “Київський університет”, 2000. – С. 405-406. 3  
15. Формування засад сучасної теорії соціальної дії   друк. Філософсько-антропологічні студії’2000. Європейський вектор та основні цінності української гуманістики. – Істина. Правда. Життя. (до 70-річчя Мирослава Поповича). – К.: Стилос, 2000. – С. 261-273. 12  
Фахове видання
16. Універсальна соціальна теорія: так і ні друк. Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. – Випуск 34. – К., ВЦ “Київський університет”, 2001. – С. 5-10. 12  
Фахове видання
17. Розум як інструмент екологічної соціальної дії друк. Політологічний вісник. – К.: ІНТАС, 2001. – С. 105-115. 12  
Фахове видання
18. Антропософія, відносини виробничі, відносини суспільні, Гадамер, гра, Зіммель, Лоський, Лукач, модернізації теорія, Уайтхед, Хабермас, Хейзінга, Хоркхаймер друк. Філософський словник соціальних термінів. – Київ-Харків: Корвін, 2002. – С. 50-52, 138-139, 139-140, 165-166, 198-199, 313-314, 410-412, 412-413, 460-462, 600-601, 634-635, 643-644, 644-645. 1008 /26 За заг. ред.. В.П.Анд-рущенка
19. Відносини суспільні, Гартман, Зиммель, Лосський, професія  друк. Філософський енциклопедичний словник. – Київ: Абрис, 2002. – С. 85-86, 106-107, 227, 344, 531-532. 1465 /12 Голова редколе-гії – В.І.Шин-карук
20. Благо, випадковість в історії, гра, гра в історії друк. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – Київ: Вища школа, 2002. – С. 36-37; 55-56; 76-77. 544 /9 Голова редколе-гії – В.М.Лит-вин
21. Ігрові концепції в структурі західно-європейської цивілізації (формування некласичного підходу)” друк. Цивілізація: структура і динаміка: Монографія / І.В.Бойченко, О.В.Романенко, М.І.Бойченко та ін. За ред. І.В.Бойченка та О.В. Романенко. – К.: Видавець Купріянова О.О., 2003. – С.271-315 680/48 Бойченко І.В., Романен-ко О.В., Рябенко В.О. та інші (всього – 9 осіб)
Монографія
22. Антропософія, Відносини виробничі, відносини суспільні, Гадамер, Гартман, Гра, Зіммель, Лоський, Лукач, Уайтхед, Хабермас, Хейзінга, Хоркхаймер друк. Філософія політики. – Київ: Знання України, 2003. – С.     
23. Системний підхід у соціальному пізнанні друк. Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (до 170-річчя філософського факультету імені Тараса Шевченка) Матеріали Міжнародної наукової конференції “ЛЮДИНА-СВІТ-КУЛЬТУРА”. – К., 2004. – С. 353-354. 3  
24. Застосування системного підходу в соціальному пізнанні друк. Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2004. – №1-2. – С. 34-40. 12  
Фахове видання
25. Формування сучасної теорії суспільства як системи: версія першого позитивізму друк. Філософські проблеми гуманітарних наук”. – 2004. – № 3. – С. 4-19. 39/12 Бойченко І.В.
Фахове видання
26. Дослідження повсякденності в контексті системного аналізу суспільства друк. Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2005. – №6. – С. 46-53. 12  
Фахове видання
27. Соціально-філософська теорія суспільства як системи: версія марксизму друк. Філософські проблеми гуманітарних наук”. – 2005. – № 7. – С. 121-136. 34/12 Бойченко І.В.
Фахове видання
28. Ціннісна ідентифікація вітчизняної системи освіти друк. Вища освіти України – Додаток 3 (т.1) – 2006. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 51-59. 12  
Фахове видання
29. Системність пізнання як предмет філософського осмислення друк. Філософські проблеми гуманітарних наук”. – 2006. – № 9. – С. 124-134. 25.Жов Бойченко І.В., Бойченко О.І.
Фахове видання
30. Пізнавальний процес як системне утворення: сутність, складові, мета і форми друк. Філософські проблеми гуманітарних наук”. – 2006. – № 10. – С. 21-31. 25.Жов Бойченко І.В., Бойченко О.І.
Фахове видання
31. Особливості комунікації в умовах соціального конфклікту друк. Другі міжнародні драгоманівські читання: Матеріали. 27-28 жовтня 2006 р. /Укл. Г.І.Волинка, Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко. – Випуск 1. – К.: Вид-во імені М.П.Драгоманова, 2006. – С. 23-29. 12.Лип Сириця Г.В.
32. Застосування системного підходу в гуманітарній освіті друк. Онкович Г. Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти: Монографія /серія «Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми» / Г.Онкович, В.Андрущенко, М.Бойченко та інші. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 333 с. – С. 49-66. 12  
Монографія
33. Основні підходи до системного аналізу у соціальному пізнанні друк. Дні науки філософського факультету – 2007 : Міжнародна наукова конференція (18–19 квітня 2007 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – Ч. V. – С. 14-15. 3  
34. Соціально-філософський аналіз інституційної та посадової еліт як елементів системи управління друк. Гілея. – К., 2008. – Випуск 12. – С. 269-276. 12  
Фахове видання
35. Системність як характеристика соціального пізнання друк. Дні науки філософського факультету – 2008 : Міжнародна наукова конференція (16–17 квітня 2008 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – Ч. ІІІ. – С. 10-11. 3  
36. Місце теорії соціальних інститутів у сучасній соціальній філософії  друк. Політологічний вісник. – К.: ІНТАС, 2008. – Вип. 36. – С. 7-21. 17  
Фахове видання
37. Становлення поняття системи в німецькій класичній філософії друк. Гілея. – К., 2009. – Випуск 21. – С. 180-186. 12  
Фахове видання
38. Застосування системного підходу до аналізу повсякденного рівня суспільного пізнання друк. Материалы международной научной конференции «Философия повседевности» 17 октября 2009 г. – К.: Центр практической философии, 2009. – С. 16-17. 3  
39. Специфіка соціально-філософського пізнання під кутом функціоналізму друк. Політологічний вісник. – К.: ІНТАС, 2009. – Вип. 41. – С. 7-21. 18  
Фахове видання
40. Функціональне розуміння проблеми детермінації у соціальній теорії друк. Мультиверсум. – К. , 2009. – Вип. 84. – С. 3-15.    
Фахове видання 12
41. Філософські засади застосування системного підходу у сфері освіти друк. Політологічний вісник. – К.: ІНТАС, 2009. – Вип. 45. – С. 95-107. 14  
Фахове видання
42. Системні виміри духовного життя українського народу друк. Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку. Колективна монографія у трьох книгах / За заг.ред. М.Михальченка, В.Скотного. Книга перша. – Київ-Дрогобич: Інф.-ред. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 207-233. 244 /18 Михаль-ченко М., Бичко І., Бичко А. та інші (всього – 5 осіб)
Монографія
43. Методологічне визначення специфіки соціально-філософського знання під кутом зору функціоналізму друк. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009: Міжнар. наук. конф. (21-22 квітня 2009 року): Матеріали доп. та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Ч.Х. – 203 с. – С. 22-23. 3  
44. Теорія дії та теорія комунікації як граничне обґрунтування системного підходу у соціальному пізнанні друк. Практична філософія. – К., 2010. – № 1 (35). – С. 11-16. 14  
Фахове видання
45. Теоретико-методологічний апарат соціальної філософії і системність соціального знання друк. Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2010. – № 18. – С. 28-32. 12  
Фахове видання
46. Системний підхід до визначення аксіологічних характеристик поведінки особистості друк. Політологічний вісник. – К.: ІНТАС, 2010. – Вип. 49. – С. 7-15. 12  
Фахове видання
47. Проблеми суспільного управління в контексті теорії соціальних систем друк. Гілея. – К., 2010. – Випуск 39. – С. 258-263. 12  
Фахове видання
48. Системні засади функціонального підходу до соціальної онтології друк. Мультиверсум. – К. , 2010. – Вип. 97. – С. 73-84. 12  
Фахове видання
49. Системні соціальні функції історичної пам’яті друк. Практична філософія. – К., 2010. – № 4 (38). – С. 59-66. 12  
Фахове видання
50. Системні соціальні функції освіти і стратегії розвитку особистості друк. Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості: матеріали міжвуз. Наук.-практ.конф. (хмельницький, 19 лист. 2010 р.). – Хмельницький: ХГПА, 2010. – С. 24-31. 3  
51. Людина як буття та творець буття друк. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність. Історико-філософський ракурс. Монографія. – К.: Промінь, 2010. – 480 с. – С. 7-16. 720 /12 Бойченко І.В., Бойченко О.І., Пролеєв С.В. та інші (всього – 8 осіб)
Монографія
52. Системні виміри розвитку національної вищої освіти друк. Дні науки філософського факультету – 2010 : Міжнародна наукова конференція (21–22 квітня 2010 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – Ч. ІІ. – С. 121-123. 3  
в контексті світової інтеграції
53. Системна значущість аксіологічних характеристик поведінки особистості друк. Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”. Львів, 15-16 квітня, 2010 р. – Львів: Львівський національний університет імені І. Франка, 2010. – С. 49-51. 3  
54. Системні виміри розвитку національної вищої освіти в контексті світової інтеграції друк. Дні науки філософського факультету – 2010: Міжнародна наукова конференція (21–22 квітня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – Ч. ІІ. – С. 121-123. 3  
55. Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду друк. Вісник НТУУ «КПІ» Філософія. Психологія Педагогіка. Вип.. 3’2010 – С. 18-22. 12  
Фахове видання
56. Основні парадигми розвитку системи вищої освіти друк. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євро інтеграційних процесів / [Авт. кол.: В.Андрущенко (керівник), М.Бойченко, Л.Горбунова, В.Лутай та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2011. – С. 21-35. 480 Андрущен-ко В.,
Монографія /24 Горбунова Л., 
    Лутай В. та інші
    (всього – 17 
    осіб)
57. Функціональне визначення рівнів соціальної комунікації друк. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20-21 квіт. 2011 р.: [матеріали доповідей та виступів] /редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч.4. – С. 14-16. 3  
58. Системне застосування розуму як покликання філософа друк. Людина. Історія. Розум: за матеріалами філософських читань пам’яті І.В.Бойченка // Зб. наук. праць. Філософські діалоги’2011. – К., 2011. – Вип.5. – С. 151-163. 12  
Фахове видання
59. Системне конструювання соціальної реальності як умова можливості майбутнього друк. Гілея. – К., 2011. – Випуск 44. – С. 246-254. 12  
Фахове видання
60. Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціональні аспекти друк. К.: ПРОМІНЬ, 2011. – 320. 408  
Монографія
61. Зовнішні та внутрішні рамкові умови суспільного життя (системний підхід до визначення) друк. Політологічний вісник. – К.: ІНТАС, 2011. – Вип. 56. – С.123-133. 15  
Фахове видання
62. Тілесність і соціальність: системна взаємообумовленість друк. Нова парадигма. – К., 2011. – Вип. 102. – С. 59-69. 14  
Фахове видання
63. Визначення основних парадигм розвитку системи вищої освіти в Україні друк. Вища освіти України – Додаток 7 (т.5) – 2011. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 34-43. 14  
Фахове видання
 
64. Функціональна теорія соціальної релевантності між Сциллою соціального атомізму та Харибдою соціального холізму друк. Totallogy-ХХІ. Постнекласичні дослідження. – № 26. – К., 2011. – С. 129-140. 12  
Фахове видання
65. Комунікативний потенціал соціальної реальності щодо творення майбутнього друк. Час у дзеркалі науки: І Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 бе- 3  
резня 2011 року): Матеріали виступів. –К. Центр учбової літератури, 2011. – С. 3-5.
66. Множинність стійких комунікативних спільнот у сучасних соціальних практиках друк. Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2012”. – V. 18. Filozofia. Politologija. Panstwowy zarzad. – Przemysl: Nauka i studia, 2012. – P. 21-30. 12  
67. Основні тенденції розвитку системного підходу у соціальному пізнанні друк. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012», 18-19 квіт. 2012 р.: [матеріали доповідей та виступів] /редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч.7. – С. 19-21. 3  
ІІ. Наукові роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації
68. Переорієнтація на ціннісні та функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні друк. Політологічний вісник. – К. : ІНТАС, 2012. – Вип. 60. – С. 112-121. 12  
Фахове видання
69. Framework conditions of social evolution друк. Materialy VIII mezinarodni vedecko – prakticka conference “Predni vedecke novinky – 2012”. – Dil 7. Filologicke vedy. Filosofie: Praha. Publishing House “Education and Science”, 2012. – P.53-58. 12  
70. Функціонально-посадова компетентність керівних кадрів вищої освіти (філософське осмислення) друк. Політологічний вісник. – К. : ІНТАС, 2012. – Вип. 65. – С. 167-176. 12  
Фахове видання
71. Ціннісний функціоналізм як парадигмальне явище сучасної соціальної філософії друк. Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2012. – № 21. – С. 23-26. 12  
Фахове видання
72. Функціональний аналіз соціальних конфліктів в контексті пошуків соціальної гармонії друк. Totallogy-ХХІ. Постнекласичні дослідження. – № 28. – К., 2012. – С. 151-162. 12  
Фахове видання
73. Філософське переосмислення поняття «наукова школа» і наукова спадщина І.В.Бойченка друк. Гуманітарні студії: Збірник наукових праць. – Вип.. 14. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 66-73. 12  
Фахове видання
 
74. На захист академічної філософії: або Чи потрібна нам філософія «пост»? друк. Філософська думка. – 2012. – №6. – С. 104-116. 12  
Фахове видання
75. Системна природа соціального буття друк. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: системний виклад. Монографія /І.В.Бойченко, М.І.Бойченко та інші. – К.: Промінь, 2012. – С. 7-25, 50-60, 110-124. 888 Бойченко І.В., Бойченко Н.М, Кононенко Т. М. та інші (всього – 13 осіб)
Монографія /43
76. Системні параметри якості вищої освіти друк. Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір: [колективна монографія] / [авт кол.: В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова, І. Надольний та ін.]. –  К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 39-56. 480 В.Андру-щенко, Л. Горбунова, І.Надоль-ний та інші (всього – 20 осіб)
Монографія /24
77. Ціннісні і функціональні аспекти дослідження релігії (системний підхід) /М.І.Бойченко друк. Політологічний вісник. – К. : ІНТАС, 2012. – Вип. 66. – С. 75-84. 12  
Фахове видання
 
78. Роль освіти у соціальній еволюції людини друк. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Філософія».– Х.: ХНПУ, 2013. – Вип.. 40. Ч.1. – С. 125-136. 12  
Фахове видання
 
79. Перспективи уточнення предмету соціальної філософії друк. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки /Гол. ред. В.С.Пазенок. – К.: КУТЕП, 2013. – Випуск 15. – С. 21-30. 12  
Фахове видання
80. Філософське осмислення умов здійснення післядипломної освіти друк. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69 (№2). – С. 587-591. 12  
Фахове видання
 
81 Становлення громадянського суспільства як етап соціальної модернізації друк. Політологічний вісник. – К. : ІНТАС, 2012. – Вип. 68. – С. 7-18. 12  
Фахове видання
  Проблемний підхід у соціальному пізнанні (філософське осмислення) друк. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16-17 квіт. 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] /редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч.8. – С. 20-22. 3  
ІІІ. Основні навчально-методичні роботи за період 
науково-педагогічної діяльності
 
82. Філософія. Навчально-методичний посібник друк. К.: Київський інститут бізнесу і технологій, 1998. – 20 с. ### Бойченко І.В.
83. Філософія історії. Навчально-методичний посібник друк. К.: Київський інститут бізнесу і технологій, 1998. – 37 с. 48/20 Бойченко І.В.
84. Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник друк. К.: Київський інститут бізнесу і технологій, 1998. – 20 с. ### Бойченко І.В.
85. Філософія історії: виокремлення предмета і формування основних напрямків. Навчальний посібник друк. К.: Київський інститут бізнесу і технологій, 1998. – 25 с. 36/18 Бойченко І.В.
86. Детерміністське розуміння історії. Навчальний посібник друк. К.: Київський інститут бізнесу і технологій, 1998. – 20 с. ### Бойченко І.В.
87. Соціальна філософія друк. Програми нормативних курсів філософського факультету. – К.: РВЦ “Київський університет імені Тараса Шевченка”, 1999. – С.78-89. 10  
88. Соціальна філософія друк. Філософія: Підручник/ За ред.. І.В. Бичка. –  К.: Либідь, 2001. – С. 194-228. 527 /24 Бичко І.В., Бойченко І.В.,
Табачков-ський В.Г. та інші
(всього – 5 осіб)
89. Соціологія релігії.  друк. Програма навчального курсу. – К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2001. – 14 с. 14  
90. Соціологія релігії.  друк. Робоча програма навчального курсу. – К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2001. – 26 с. 26  
91. Філософія друк. Навчально-методичний посібник”. – К.: КІБіТ, 2002. – 20 с. ### Бойченко І.В.
92. Логіка друк. Навчально-методичний посібник”. – К.: КІБіТ, 2002. – 20 с. ### Бойченко І.В.
93. Соціальна філософія друк. Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності «Філософія». – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2002. – 22 с. 21  
94. Філософія.  друк. Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2004. -212 с. 168 /80 Бойченко І.В.
95. Філософія.  друк. Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2004. – 2-ге, виправлене видання . – 228 с. 176 /88 Бойченко І.В.
96. Філософія. Частина ІІ. друк. Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 197 с. 144 /72 Бойченко І.В.
97. Соціальна філософія друк. Філософія: освітньо-професійний комплекс: напрям підготовки 0301 – філософія, спеціальність філософія (6.030100; 7.030101; 8.030101): Навч.-метод. посібник /За ред.. А.Є.Конверського. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – С.114-122. 1480 /12 Конвер-ський А.Є., Бугров В.А.,
Аболіна Т.Г. та інші (всього – 104 особи)
98. Педагогічна епістемологія друк. Філософія освіти. Навчальний посібник. / За заг. ред. В.Андрущенка, І.Предборської. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 118-131. 490/ 12 Андрущенко В.,
З грифом МОН. Предборська І.,
  Култаєва М. та інші (всього – 10 осіб)
99. Інституційний аспект соціальної дії друк. Основи практичної філософії. 716 /36 Лой А.М, Баумей-стер А.О.,
Підручник /Наук. ред. А.М.Лой. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 112-147. Ящук Т.І. та інші (всього – 9 осіб)
З грифом МОН.  
             
             
404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net