Друк

Міжнародна індексація

 

Науковий часопис зареєстровано в наступних міжнародних наукометричних базах даних і репозиторіях:

1. РИНЦ/RSCI - міжнародна бібліографічна база даних наукових публікацій вчених.– з 2012:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55145

 

2. Directory Indexing of International Research Journals - це сервіс, що надає доступ журналам, які контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості.

CITEFACTOR: http://www.citefactor.org/journal/index/16139/philosophy-of-education#.WU6yWaiOFoM http://www.citefactor.org/search/keywords/journals/Філософія+освіти.+Philosophy+of+Education

 

3. Міжнародна інформаційна матриця для аналізу журналів MIAR 2015 Live MIAR (з 2015):

http://miar.ub.edu/issn/2309-1606
miar_2015

 

4. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) (03.07.2017)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=491147
miar_2015

 

5. Киберленинка – російська наукова електронна бібліотека, побудована на концепції відкритої науки CYBERLENINKA– 2015:

https://cyberleninka.ru/journal/n/filosofiya-osviti
скачанные файлы

 

6. WorldCat - найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.

OCLCWorldCat: http://www.worldcat.org/search?q=23091606&qt=results_page https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Філософія+освіти+Philosophy+of+Education
Find in a library with WorldCat

 

7. Міжнародна наукометрична база EBSCO Publishing

EBSCO/EBSCO Discovery Service™(EDS) (на підставі угоди 2014 р. між EBSCO Information Services та НЭБ/РИНЦ про інтеграцію інформації та метаданих з РИНЦ у базовий індекс EDS та до бібліометричного пошукового вікна EBSCO Discovery Service™(EDS)) – з 2014: http://www.ebscohost.com/discovery

EBSCO Publishing
Ebsco-Publishing

 

8. ROAR (Registry of Open Access Repositories ) - Міжнародний пошуковий Реєстр репозитаріїв відкритого доступу

ROAR (Registry of Open Access Repositories): http://roar.eprints.org (пошук за ISSN 2309-1606)
https://unavdadun.files.wordpress.com/2011/08/roar.jpeg

 

9. Google Scholar – 2016:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wMsZyTkAAAAJ&hl=ua

 

10. DSpace at library NPU Dragomanova – Електронний репозитарій, ENPUIR – електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – з 2005:

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2335 11.

 

11. Wiley Online Library:

http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/PLB0/titles

 

12. Наукова періодика України:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73034 https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=site%3Airbis-nbuv.gov.ua&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=Філософія+освіти&hl=uk

 

13. Філософія в Україні:

http://www.philosophy.ua/community/periodicals/filosofiya-osvity

 

14. Academia.edu – 2016:

https://www.academia.edu/people/search?utf8=✓&q=Philosophy+of+Education+journal

 

15. Journal IF (Impact Factor) BioxBio – 2015:

http://www.bioxbio.com/if/html/J-PHILOS-EDUC.html

 

16. Research Gate – 2017:

https://www.researchgate.net/journal/ https://www.researchgate.net/publication/311861685_WOMEN_EDUCATION_AND_EMPLOYMENT_IN_SAUDI_ARABIA_AN_EXAMPLE_OF_MULTIPLE_MODERNITIES

 

17. Philosophy Index – Постійний ідентифікатор iPhil:

http://www.philosophy.ua/node/868

 

Науковий журнал  «Філософія освіти. Philosophy of Education» за наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 (Додаток 12) включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «філософські науки».

Науковий журнал «Філософія освіти. Philosophy of Education» зареєстровано в міжнародних наукометричних базах даних і репозиторіях: РИНЦ/RSCI, EBSCO, CITEFACTOR, MIAR, ROAR(Registry of Open Access Repositories), OCLC World Cat, CYBERLENINKA.RU. Профіль та h-індексація журналу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних  Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wMsZyTkAAAAJ&hl=ua Матеріали журналу присутні на науково-дослідних порталах міжнародних наукових соціальних і наукометричних мереж Research Gate (https://www.researchgate.net/) і Academia.edu ( https://www.academia.edu/).

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at vps456091.ovh.net